Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2018 roku


Uchwały VIII Kadencji Rady Gminy (2018-2023)

PDFUchwała Nr I.1.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.pdf (96,75KB)

PDFUchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listoapda 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice.pdf (96,66KB)

PDFUchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (101,71KB)

PDFUchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (100,62KB)

PDFUchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf (103,10KB)

PDFUchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.pdf (103,77KB)

PDFUchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie skladu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.pdf (104,82KB)

PDFUchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (208,65KB)

PDFUchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (102,80KB)

PDFUchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi ....pdf (201,51KB)
 

______________________________________________________________________________________________

Uchwały VII Kadencji Rady Gminy (2014-2018)

PDFUchwała Nr XXVIII.200.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 r..pdf (112,48KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.201.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (313,21KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.202.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (101,46KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.203.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.pdf (352,98KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.204.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.pdf (340,03KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.205.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (100,95KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.206.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Radawie na sołectwa Radawie i Łąka i nadania im statutu.pdf (1,12MB)

PDFUchwała Nr XXVIII.207.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej GOIKiCz.pdf (103,75KB)

PDFUchwała Nr XXIX.208.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok..pdf (340,74KB)

PDFUchwała Nr XXIX.209.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ozimek.pdf (102,25KB)

PDFUchwała Nr XXIX.210.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych.pdf (202,63KB)

PDFUchwała Nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Zębowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic.pdf (194,45KB)

PDFUchwała Nr XXIX.212.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Radawie..pdf (102,31KB)

PDFUchwałaNr XXIX.213.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (211,20KB)

PDFUchwała Nr XXIX.214.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025..pdf (3,21MB)

PDFUchwała Nr XXIX.215.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy..pdf (102,51KB)

PDFUchwała Nr XXIX.216.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (184,96KB)

PDFUchwała Nr XXIX.217.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.pdf (103,17KB)

PDFUchwała Nr XXX.218.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (435,26KB)

PDFUchwała Nr XXX.219.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,75MB)

PDFUchwała Nr XXX.220.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (106,90KB)

PDFUchwała Nr XXX.221.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji ,,Rozbudowa stacji wodociągowej Knieja oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice ....pdf (109,66KB)

PDFUchwała Nr XXX.222.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice.pdf (2,91MB)

PDFUchwała Nr XXX.223.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf (101,71KB)

PDFUchwała Nr XXX.224.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezterminowym.pdf (102,56KB)

PDFUchwała Nr XXX.225.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Zębowicach, załącznik w aktach sprawy.pdf (237,71KB)

PDFUchwała Nr XXXI.226.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf (97,02KB)

PDFUchwała Nr XXXI.227.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (659,58KB)

PDFUchwała Nr XXXI.228.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (102,49KB)

PDFUchwała Nr XXXI.229.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchom. niezabud. położonej w obrębie Zębowice.pdf (342,38KB)

PDFUchwała Nr XXXI.230.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca w sprawie przyjęcia i przekazania projektu „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zębowice” do organu regulacyjnego.pdf (222,43KB)

PDFUchwała Nr XXXI.231.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (102,47KB)

PDFUchwała Nr XXXI.232.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia.pdf (197,62KB)

PDFUchwała Nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok.pdf (430,70KB)

PDFUchwała Nr XXXII.234.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,75MB)

PDFUchwała Nr XXXII.235.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Radawie.pdf (103,15KB)

PDFUchwała Nr XXXII.236.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zębowice.pdf (103,04KB)

PDFUchwała Nr XXXII.237.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży nap. alkohol..pdf (101,93KB)

PDFUchwała Nr XXXII.238.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie ustalenia maks. liczbt liczby zezwol. na sprzedaż nap. alkohol.pdf (105,30KB)

PDFUchwała Nr XXXII.239.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkohol. w miejscach publicznych.pdf (104,93KB)

PDFUchwała Nr XXXII.240.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (155,43KB)

PDFUchwała Nr XXXII.241.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI.229.2018 rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2018 r..pdf (101,80KB)

PDFUchwała Nr XXXII.242.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych...pdf (113,00KB)

PDFUchwała Nr XXXII.243.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej.pdf (101,53KB)

PDFUchwała Nr XXXII.244.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ....pdf (107,50KB)

PDFUchwała Nr XXXII.245.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (211,02KB)

PDFUchwała Nr XXXII.246.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf (178,29KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.247.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok..pdf (663,62KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.248.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (108,19KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.249.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (111,02KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.250.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zębowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf (105,65KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.251.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.pdf (103,39KB)