Przejdź do treści strony WCAG

IX sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 29.10.2019, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów- forma pisemna.
 5. Przedstawienie informacji o:
  1. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
  2. informacji z Urzędu Skarbowego w Oleśnie dotyczącego oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2019 rok.

   PDFProjekt .Uchwał Nr.... z dnia 29.10.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 r..pdf

   PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Nr...z dnia....2019.pdf

   PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr...z dnia ....2019.pdf

  2. udzielenia Powiatowi Oleskiemu pomocy finansowej.

   PDFPROJEKT Pomoc Październik 2019r..pdf

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

   PDFUzasadnienie do podatku leśnego na 2020 rok..pdf

   PDFUzasadnienie do podatku rolnego na 2020 rok..pdf

  4. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice..pdf

  5. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024..pdf

  6. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nieoznaczony.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na czas nioznaczony..pdf

  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf

  8. uchylająca uchwałę Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Zębowice.

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII 66 2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Zębowice.pdf

  9. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Oleśnie.pdf

   JPEGaa 001.jpeg

   JPEGab 001.jpeg

 7. Informacje i komunikaty.
 8. Sprawy różne.
 9. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 19 września 2019 roku.

  PDFProjekt protokołu..pdf

 10. Zakończenie sesji Rady Gminy Zębowice.