Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - kadencja 2018-2023

                  Rejestr aktów prawa lokalnego                      

Kadencja 2018-2023

 

 1.Uchwała Nr II.8.2018 z 18.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2018 rok (Dz. Urz. poz. 226 z 14.01.2019 r.)

 2.Uchwała Nr III.11.2019 z 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 1346 z 08.04.2019 r.)

 3.Uchwała Nr III.18.2019 z 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 640 z 12.02.2019 r.)

 4.Uchwała Nr IV.19.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 1661 z 30.04.2019 r.)

 5.Uchwała Nr IV.22.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020 - wycofano z Dziennika Urzędowego

 6.Uchwała Nr IV.23.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (Dz. Urz. poz. 1461 z 12.04.2019 r.)

 7.Uchwała Nr IV.24.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - (Dz. Urz. poz. 1462 z 12.04.2019 r.)

 8.Uchwała Nr IV.25.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2019 r. - (Dz. Urz. poz. 1463 z 12.04.2019 r.)

 9.Uchwała Nr IV.26.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/243/2019 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącej upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej podjętej na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. - (Dz. Urz. poz. 1464 z 12.04.2019 r.)

 10.Uchwała Nr IV.27.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów - (Dz. Urz. poz. 1465 z 12.04.2019 r.)

 11.Uchwała Nr IV.29.2019 z 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych - (Dz. Urz. poz. 1466 z 12.04.2019 r.)

 12.Uchwała Nr V.32.2019 z 28.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok - (Dz. Urz. poz. 2113 z 17.06.2019 r.)

 13.Uchwała Nr VII.37.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok - (Dz. Urz. poz. 2667 z 23.08.2019 r.)

 14.Uchwała Nr VII.41.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2645 z 22.08.2019 r.)

 15.Uchwała Nr VII.42.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę  Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2608 z 20.08.2019 r.)

 16.Uchwała Nr VII.44.2019 z 12.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/09 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2609 z 20.08.2019 r.)

 17.Uchwała Nr IX.46.2019 z 29.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 3540 z 14.11.2019 r.)

 18.Uchwała Nr IX.48.2019 z 29.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 3541 z 14.11.2019 r.)

 19.Uchwała Nr IX.49.2019 z 29.10.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 3542 z 14.11.2019 r.)

20.Uchwała Nr IX.50.2019 z 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zębowice na lata 2019-2024 (Dz. Urz. poz. 3543 z 14.11.2019 r.)

21.Uchwała Nr X.54.2019 z 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2019 rok (Dz. Urz. poz. 41 z 02.01.2020 r.)

22.Uchwała Nr X.56.2019 z 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 237 z 14.01.2020 r.)

23.Uchwała Nr X.59.2019 z 18.12.2019 r. w sprawie zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 4186 z 24.12.2019 r.)

24.Uchwała Nr X.60.2019 z 18.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 4187 z 24.12.2019 r.)

25.Uchwała Nr X.61.2019 z 18.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad uchwalania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024 (Dz. Urz. poz. 4188 z 24.12.2019 r.)

26.Uchwała Nr XII.64.2020 z 21.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 880 z 10.03.2020 r.)

27.Uchwała Nr XII.67.2020 z 21.02.2020 r. w sprawie Statutu gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 848 z 09.03.2020 r.)

28.Uchwała Nr XII.71.2020 z 21.02.2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/180/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. poz. 849 z 09.03.2020 r.)

29.Uchwała Nr XII.72.2020 z 21.02.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 850 z 09.03.2020 r.)

30.Uchwała Nr XII.73.2020 z 21.02.2020 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 851 z 09.03.2020 r.)

30.Uchwała Nr XII.73.2020 z 21.02.2020 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 851 z 09.03.2020 r.)

31.Uchwała Nr XII.74.2020 z 25.02.2020 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 852 z 09.03.2020 r.)

32.Uchwała Nr XII.76.2020 z 25.02.2020 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 936 z 12.03.2020 r.)

33.Uchwała Nr XII.77.2020 z 25.02.2020 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2020 r. (Dz. Urz. poz. 853 z 09.03.2020 r.)

34.Uchwała Nr XIII.80.2020 z 05.05.2020 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice  na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 1509 z 14.05.2020 r.)

35.Uchwała Nr XIV.90.2020 z 30.06.2020 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice  na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 2049 z 13.07.2020 r.)

36.Uchwała Nr XIV.93.2020 z 30.06.2020 r.  w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (Dz. Urz. poz. 2011 z 09.07.2020 r.)

37.Uchwała Nr XV.96.2020 z 29.09.2020 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice  na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 2795 z 12.10.2020 r.)

38.Uchwała Nr XV.99.2020 z 29.09.2020 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 2752 z 07.10.2020 r.)

39.Uchwała Nr XV.100.2020 z 29.09.2020 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- (Dz. Urz. poz. 2753 z 07.10.2020 r.)

40.Uchwała Nr XV.101.2020 z 29.09.2020 r.  w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 2754 z 07.10.2020 r.)

41.Uchwała Nr XV.102.2020 z 29.09.2020 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych - (Dz. Urz. poz. 2755 z 07.10.2020 r.)

42.Uchwała Nr XVI.104.2020 z 13.11.2020 r.  w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2020/2021 (Dz. Urz. poz. 3158 z 20.11.2020 r.)

43.Uchwała Nr XVI.105.2020 z 13.11.2020 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. poz. 3159 z 20.11.2020 r.)

44.Uchwała Nr XVI.108.2020 z 13.11.2020 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 3160 z 20.11.2020 r.)

45.Uchwała Nr XVI.109.2020 z 13.11.2020 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2020 rok (Dz. Urz. poz. 3173 z 23.11.2020 r.)

46.Uchwała Nr XVII.110.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2020 rok  - (Dz. Urz. poz. 124 z 12.01.2021 r.)

47.Uchwała Nr XVII.112.2020 z 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 rok  - (Dz. Urz. poz. 185 z 20.01.2021 r.)

48.Uchwała Nr XVIII.116.2021 z 23.02.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok  - (Dz. Urz. poz. 694 z 09.03.2021 r.)

49.Uchwała Nr XVIII.119.2021 z 23.02.2021 r. w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych oczyszczalni ścieków przez ZGKiW w Zębowicach  - (Dz. Urz. poz. 614 z 03.03.2021 r.)

50.Uchwała Nr XIX.128.2021 z 30.03.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok  - (Dz. Urz. poz. 1077 z 14.04.2021 r.)

51.Uchwała Nr XIX.130.2021 z 30.03.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 roku  - (Dz. Urz. poz. 914 z 31.03.2021 r.)

52.Uchwała Nr XX.132.2021 z 20.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok  - (Dz. Urz. poz. 1403 z 27.05.2021 r.)

53.Uchwała Nr XX.135.2021 z 20.05.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice - (Dz. Urz. poz. 1382 z 26.05.2021 r.)

54.Uchwała Nr XX.136.2021 z 20.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały XV/102/2020 z dnia 29.09.2020 r.  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych- (Dz. Urz. poz. 1383 z 26.05.2021 r.)

55.Uchwała Nr XX.137.2021 z 20.05.2021 r. zmieniająca uchwałę  XIX/130/2021 z dnia 30.03.2021 w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice- (Dz. Urz. poz. 1384 z 26.05.2021 r.) 

56.Uchwała Nr XXI.141.2021 z 06.07.2021 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Zębowice lub gminnym jednostkom organizacyjnym - (Dz. Urz. poz. 1939 z 12.07.2021 r.)

57.Uchwała Nr XXI.143.2021 z 06.07.2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice - (Dz. Urz. poz. 1940 z 12.07.2021 r.)

58.Uchwała Nr XXI.146.2021 z 06.07.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok - (Dz. Urz. poz. 1978 z 16.07.2021 r.)

59.Uchwała Nr XXII.148.2021 z 25.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok - (Dz. Urz. poz. 2223 z 02.09.2021 r.)

60.Uchwała Nr XXIV.151.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - (Dz. Urz. poz. 2802 z 04.11.2021 r.)

61.Uchwała Nr XXIV.156.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 r. - (Dz. Urz. poz. 2803 z 04.11.2021 r.)

62.Uchwała Nr XXIV.157.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok- (Dz. Urz. poz. 2821 z 05.11.2021 r.)

63.Uchwała Nr XXIV.160.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody - (Dz. Urz. poz. 2804 z 04.11.2021 r.)

64.Uchwała Nr XXIV.162.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy - (Dz. Urz. poz. 2805 z 04.11.2021 r.)

65.Uchwała Nr XXIV.163.2021 z 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - (Dz. Urz. poz. 2806 z 04.11.2021 r.)

66.Uchwała Nr XXV.169.2021 z 30.11.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok - (Dz. Urz. poz. 3268 z 08.12.2021 r.)

67.Uchwała Nr XXVI.173.2021 z 28.12.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok - (Dz. Urz. poz. 143 z 12.01.2022 r.)

68.Uchwała Nr XXVI.178.2021 z 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 179 z 18.01.2022 r.)

69.Uchwała Nr XXVIII.182.2022 z 10.02.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 493 z 22.02.2022 r.)

70.Uchwała Nr XXVIII.187.2022 z 10.02.2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Zębowice oraz szczegółowych warunków funkcjonowania - (Dz. Urz. poz. 444 z 16.02.2022 r.)

71.Uchwała Nr XXIX.189.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu - (Dz. Urz. poz. 1240 z 15.04.2022 r.)

72.Uchwała Nr XXIX.190.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu - (Dz. Urz. poz. 1241 z 15.04.2022 r.)

73.Uchwała Nr XXIX.191.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie opłaty targowej - (Dz. Urz. poz. 1242 z 15.04.2022 r.)

74.Uchwała Nr XXIX.193.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - (Dz. Urz. poz. 1243 z 15.04.2022 r.)

75. Uchwała Nr XXIX.195.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice - (Dz. Urz. poz. 1244 z 15.04.2022 r.)

76. Uchwała Nr XXIX.197.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2022 r. - (Dz. Urz. poz. 1245 z 15.04.2022 r.)

77. Uchwała Nr XXIX.199.2022 z 29.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 1246 z 15.04.2022 r.)

78. Uchwała Nr XXXI.203.2022 z 10.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 1728 z 15.06.2022 r.)

79. Uchwała Nr XXXI.205.2022 z 10.06.2022 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice- (Dz. Urz. poz. 1729 z 15.06.2022 r.)

80. Uchwała Nr XXXI.206.2022 z 10.06.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (Dz. Urz. poz. 1730 z 15.06.2022 r.)

81. Uchwała Nr XXXI.207.2022 z 10.06.2022 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (Dz. Urz. poz. 1731 z 15.06.2022 r.)

82. Uchwała Nr XXXI.208.2022 z 10.06.2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych - (Dz. Urz. poz. 1732 z 15.06.2022 r.)

83. Uchwała Nr XXXI.210.2022 z 10.06.2022 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach - (Dz. Urz. poz. 1733 z 15.06.2022 r.)

84. Uchwała Nr XXXII.215.2022 z 06.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 2059 z 12.07.2022 r.)

85. Uchwała Nr XXXII.217.2022 z 06.07.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (Dz. Urz. poz. 2060 z 12.07.2022 r.)

86. Uchwała Nr XXXIII.218.2022 z 14.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 2106 z 22.07.2022 r.)

87. Uchwała Nr XXXIII.220.2022 z 14.07.2022 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2022/2023 - (Dz. Urz. poz. 2094 z 22.07.2022 r.)

88. Uchwała Nr XXXIV.222.2022 z 16.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok - (Dz. Urz. poz. 2487 z 21.09.2022 r.)

89. Uchwała Nr XXXIV.223.2022 z 16.09.2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Zębowicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice - (Dz. Urz. poz. 2488 z 21.09.2022 r.)

90. Uchwała Nr XXXIV.224.2022 z 16.09.2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest  - (Dz. Urz. poz. 2489 z 21.09.2022 r.)

91. Uchwała Nr XXXV.227.2022 z 25.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 2953 z 31.10.2022 r.)

92. Uchwała Nr XXXV.228.2022 z 25.10.2022 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 2954 z 31.10.2022 r.)

93. Uchwała Nr XXXV.238.2022 z 25.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2955 z 31.10.2022 r.)

94. Uchwała Nr XXXV.239.2022 z 25.10.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. poz. 2956 z 31.10.2022 r.)

95. Uchwała Nr XXXVI.240.2022 z 30.11.2022 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2022 rok (Dz. Urz. poz. 3463 z 07.12.2022 r.)

96. Uchwała Nr XXXVI.242.2022 z 30.11.2022 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. poz. 3440 z 06.12.2022 r.)

97. Uchwała Nr XXXVI.243.2022 z 30.11.2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. poz. 3441 z 06.12.2022 r.)

98. Uchwała Nr XXXVII.247.2022 z 29.12.2022 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2022 rok (Dz. Urz. poz. 155 z 10.01.2023 r.)

99. Uchwała Nr XXXVII.250.2022 z 29.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 156 z 10.01.2023 r.)

100. Uchwała Nr XXXVII.253.2022 z 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez gminę Zębowice (Dz. Urz. poz. 103 z 05.01.2023 r.) 

101. Uchwała Nr XXXVIII.254.2023 z 31.01.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 585 z 06.02.2023 r.)

102. Uchwała Nr XXXVIII.256.2023 z 31.01.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 586 z 06.02.2023 r.)

103. Uchwała Nr XXXVIII.257.2023 z 31.01.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. (Dz. Urz. poz. 587 z 06.02.2023 r.)

104. Uchwała Nr XXXVIII.259.2023 z 31.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole iw domu" na lata 2019-2023 (Dz. Urz. poz. 588 z 06.02.2023 r.)

105. Uchwała Nr XXXVIII.260.2023 z 31.01.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2019 Rady Gminy Zębowice, z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  (Dz. Urz. poz. 589 z 06.02.2023 r.)

106. Uchwała Nr XXXIX.262.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 1119 z 29.03.2023 r.)

107. Uchwała Nr XXXIX.264.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 1120 z 29.03.2023 r.)

108. Uchwała Nr XXXIX.267.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. poz. 1121 z 29.03.2023 r.)

109. Uchwała Nr XXXIX.268.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłaty za usługę utrzymania i oczyszczania  przydomowych oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach (Dz. Urz. poz. 1122 z 29.03.2023 r.)

110. Uchwała Nr XXXIX.269.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2023 roku (Dz. Urz. poz. 1123 z 29.03.2023 r.)

111. Uchwała Nr XXXIX.270.2023 z 23.03.2023 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 1124 z 29.03.2023 r.)

112. Uchwała Nr XXXIX.271.2023 z 23.03.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zębowice na lata 2019-2024 (Dz. Urz. poz. 1122 z 29.03.2023 r.)

113. Uchwała Nr XL.272.2023 z 27.04.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 1676 z 08.05.2023 r.)

114. Uchwała Nr XL.274.2023 z 27.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 1672 z 04.05.2023 r.)

115. Uchwała Nr XLII.276.2023 z 05.06.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 1958 z 13.06.2023 r.)

116. Uchwała Nr XLII.279.2023 z 05.06.2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej (Dz. Urz. poz. 1959 z 13.06.2023 r.)

119. Uchwała Nr XLII.280.2023 z 05.06.2023 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych (Dz. Urz. poz. 1960 z 13.06.2023 r.)

120. Uchwała Nr XLIII.284.2023 z 28.06.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 2242 z 06.07.2023 r.)

121. Uchwała Nr XLIII.287.2023 z 28.06.2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XL/274/2023 Rady Gminy Zębowice z dnia 27.04.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 2242 z 06.07.2023 r.)

122. Uchwała Nr XLIV.292.2023 z 31.08.2023 r. w sprawie zmiany  budżetu gminy Zębowice na 2023 rok (Dz. Urz. poz. 2644 z 06.09.2023 r.)

123. Uchwała Nr XLIV.294.2023 z 31.08.2023 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (Dz. Urz. poz. 2645 z 06.09.2023 r.)

124. Uchwała Nr XLIV.296.2023 z 31.08.2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci, młodzieży i uczniów na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 2646 z 06.09.2023 r.)

125. Uchwała Nr XLIV.297.2023 z 31.08.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (Dz. Urz. poz. 2647 z 06.09.2023 r.)

125. Uchwała Nr XLIV.298.2023 z 31.08.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych a także zasad świadczenia usług komunalnych (Dz. Urz. poz. 2648 z 06.09.2023 r.)

126. Uchwała Nr XLV.299.2023 z 28.09.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 2905 z 03.10.2023 r.)