Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2020 roku

PDFUchwała Nr XII.64.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.65.2020 Rady Gminy Zębowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XII.66.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali.pdf

PDFUchwała Nr XII.67.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 roku w sprawie Statutu Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.68.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.69.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XII.70.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2020.pdf

PDFUchwała Nr XII.71.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX1802012 z dnia 4 grudnia 2012r..pdf

PDFUchwała Nr XII.72.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.73.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń.pdf

PDFUchwała Nr XII.74.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XII.75.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa..pdf

PDFUchwała Nr XII.76.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf

PDFUchwała Nr XII.77.2020 RAdy Gminy Zebowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr XII.78.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budże.pdf

PDFUchwała Nr XII.79.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIII.80.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIII.81.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFUchwała Nr XIII.82.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy..pdf

PDFUchwała Nr XII.83.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XIII.84.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XIII.85.2020 Rady Gminy Zebowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.79.2020 z 25 lutego 2020 roku..pdf

PDFUchwała Nr XIII.86.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIV.87.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf

PDFUchwała Nr XIV.88.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.89.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.90.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf

PDFUchwała Nr XIV.91.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf

PDFUchwała Nr XIV.92.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XIV.93.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są....pdf

PDFUchwała Nr XIV.94.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego.pdf

PDFUchwała Nr XIV.95.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf