Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2020 roku

PDFUchwała Nr XII.64.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (1,64MB)

PDFUchwała Nr XII.65.2020 Rady Gminy Zębowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,23MB)

PDFUchwała Nr XII.66.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali.pdf (311,97KB)

PDFUchwała Nr XII.67.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 roku w sprawie Statutu Gminy Zębowice.pdf (8,29MB)

PDFUchwała Nr XII.68.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (1,91MB)

PDFUchwała Nr XII.69.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok..pdf (1,26MB)

PDFUchwała Nr XII.70.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice na rok 2020.pdf (515,60KB)

PDFUchwała Nr XII.71.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX1802012 z dnia 4 grudnia 2012r..pdf (264,21KB)

PDFUchwała Nr XII.72.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 zmieniająca uchwałe w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Zębowice.pdf (335,63KB)

PDFUchwała Nr XII.73.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 luty 2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń.pdf (966,24KB)

PDFUchwała Nr XII.74.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (5,24MB)

PDFUchwała Nr XII.75.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa..pdf (286,21KB)

PDFUchwała Nr XII.76.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania.pdf (3,84MB)

PDFUchwała Nr XII.77.2020 RAdy Gminy Zebowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2020 roku..pdf (2,46MB)

PDFUchwała Nr XII.78.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budże.pdf (289,90KB)

PDFUchwała Nr XII.79.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 luty 2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf (314,39KB)

PDFUchwała Nr XIII.80.2020 RAdy Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2020 rok..pdf (1,93MB)

PDFUchwała Nr XIII.81.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf (3,84MB)

PDFUchwała Nr XIII.82.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy..pdf (272,55KB)

PDFUchwała Nr XII.83.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (274,03KB)

PDFUchwała Nr XIII.84.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (270,28KB)

PDFUchwała Nr XIII.85.2020 Rady Gminy Zebowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XII.79.2020 z 25 lutego 2020 roku..pdf (247,30KB)

PDFUchwała Nr XIII.86.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice..pdf (313,34KB)

PDFUchwała Nr XIV.87.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (216,75KB)

PDFUchwała Nr XIV.88.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok..pdf (232,74KB)

PDFUchwała Nr XIV.89.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok..pdf (266,07KB)

PDFUchwała Nr XIV.90.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf (1,61MB)

PDFUchwała Nr XIV.91.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej..pdf (3,73MB)

PDFUchwała Nr XIV.92.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice..pdf (317,27KB)

PDFUchwała Nr XIV.93.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są....pdf (700,01KB)

PDFUchwała Nr XIV.94.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją pola elektromagnetycznego.pdf (606,25KB)

PDFUchwała Nr XIV.95.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (823,35KB)

PDFUchwała Nr XV.96.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (2,14MB)

PDFUchwała Nr XV.97.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,68MB)

PDFUchwała Nr XV.98.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (371,36KB)

PDFUchwała Nr XV.99.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (4,67MB)

PDFUchwała Nr XV.100.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (3,31MB)

PDFUchwała Nr XV.101.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (699,02KB)

PDFUchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (932,01KB)

PDFUchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w spr. uchylenia uchwały Nr XIV 922020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w spr. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.pdf (275,27KB)

PDFUchwała Nr XVI.104.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2020-2021.pdf (250,69KB)

PDFUchwała Nr XVI.105.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (656,74KB)

PDFUchwała Nr XVI.106.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wynajmu lokalu użytkowego.pdf (230,24KB)

PDFUchwała Nr XVI.107.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wynajmu lokalu użytkowego.pdf (229,76KB)

PDFUchwała Nr XVI.108.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf (2,77MB)

PDFUchwała Nr XVI.109.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 listopada 2020 roku w spr. zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2020 rok.pdf (1,18MB)

PDFUchwała Nr XVII.110.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2020 rok..pdf (1,17MB)

PDFUchwała Nr XVII.111.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.pdf (907,21KB)

PDFUchwała Nr XVII.112.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (15,67MB)

PDFUchwała Nr XVII.113.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,41MB) 

PDFUchwała Nr XVII.114.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi....pdf (2,71MB)

PDFUchwała Nr XVII.115.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole.pdf (953,92KB)