Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Zębowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zębowice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-06-02.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-02-17.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ponieważ ich publikacja nastąpiła przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Dodatkowo na stronach BIP zamieszczone są skany w formie PDF.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-14.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Monika Nowak, ug@zebowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4216 076. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2
Tel.: +48774216076
Faks: +48774216076
E-mail:
Strona internetowa: zebowice.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Zębowicach znajduje się w dwupiętrowym budynku.

  • Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach.
  • W budynku nie ma podjazdów dla wózków  oraz zainstalowanej windy.
  • Toalety również nie są przystosowane.
  • W celu obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo przy wejściu głównym do budynku zamontowany został dzwonek.
  • Pod budynkiem znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023, poz. 20), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut.  Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres :

• faxem na nr 77 421 60 76 wew. 36

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

• telefonicznie  za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 421 60 76 wew. 27