Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

nowa podstrona, dodana 2009-11-25

Wójt Gminy Zębowice

 

 

działając  na podstawie art. 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r

 /Dz.U. Nr 64 poz. 593/  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej

 

 

I    Zakres zadań obejmuje:

1.      Opiekę domową nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną,

2.      Rehabilitację leczniczą osób chorych i niepełnosprawnych,

3.      Gimnastykę leczniczą i korekcyjną dzieci i młodzieży szkolnej,

4.      Wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu,

5.      Prowadzenie profilaktyki promocji zdrowia,

6.      Prowadzenie poradnictwa medycznego,

7.      Świadczenie czynności medycznych / takich jak pomiar ciśnienia krwi, poziomu cukru krwi, zastrzyki, opatrunki, kąpiele dla osób nie posiadających odpowiednich warunków sanitarnych w domu/ oraz porad medycznych na miejscu.

 

II.  Terminy,  warunki realizacji zadania i wysokość dotacji na ich realizację:

1.      Realizacja zadania – od 1 stycznia 2010 r.   do 31grudnia  2014  r.

2.      Wysokość środków na 2010 r. wynosić będzie do  75 000 zł.

3.      Wysokość środków na lata następne będzie ustalana w budżecie Gminy Zębowice.

4.      Czynności w lokalu oferenta wyposażonym w specjalistyczny sprzęt powinny być świadczone w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 – 9.00,

5.      Usługi rehabilitacyjne – od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 13.00 do 14.00 – z zakresu poradnictwa medycznego.

 

III. Warunki rozpatrzenia ofert :

1.      zamieszczenie w ofercie informacji o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2.      dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

3.      przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności  / zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r.  – Dz.U.  z dnia 21 marca 2005 r./

 

IV .  Kryteria wyboru oferty:

1.      Znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów.

2.      Ocena możliwości realizacji  zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji.

3.      Innowacyjność proponowanych rozwiązań.

4.      Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztu realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udział  rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.

5.      Analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel.

6.      Wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.

7.      Doświadczenie podmiotu w realizacji działań objętych zadaniem.

 

V. Wymogi ofert:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego / Dz.U. z dnia 21 marca 2005 r. /

 

VI.  Terminy :

1.      Oferty przyjmowane będą w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 / pok,. Nr 10,  I piętro/ do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej”

2.      Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 pok. Nr 10, I piętro.

 

VII.  Tryb wyboru oferty:

1.      Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Zębowice.

2.      Wybór oferenta nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

3.      O dokonanym wyborze oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

4.      Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa na okres 4 lat tj do dnia  31.12.2014 r.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2009-11-23