Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2022 roku

PDFUchwała Nr XXVII.180.2021 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika w związku z powództwem Wójta Gminy.pdf (165,90KB)

PDFUchwała Nr XXVII.181.2021 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą ....pdf (438,10KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.182.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (456,29KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.183.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,18MB)

PDFUchwała Nr XXVIII.184.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika w związku z powództwem Wójta Gminy.pdf (167,78KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.185.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy..pdf (228,21KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.186.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV1722022 z dnia 30 listopada 2021 r..pdf (163,99KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.187.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie....pdf (428,87KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.188.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (223,59KB)

PDFUchwała Nr XXIX.189.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu.pdf (637,35KB)

PDFUchwała Nr XXIX.190.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.pdf (227,93KB)

PDFUchwała Nr XXIX.191.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie opłaty targowej.pdf (169,02KB)

PDFUchwała Nr XXIX.192.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (165,59KB)

PDFUchwała Nr XXIX.193.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Zębowice....pdf (167,95KB)

PDFUchwała Nr XXIX.194.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (171,25KB)

PDFUchwała Nr XXIX.195.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (166,40KB)

PDFUchwała Nr XXIX.196.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych....pdf (168,97KB)

PDFUchwała Nr XXIX.197.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt....pdf (322,17KB)

PDFUchwała Nr XXIX.198.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania....pdf (318,17KB)

PDFUchwała Nr XXIX.199.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2022 rok..pdf (323,97KB)

PDFUchwała Nr XXIX.200.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,18MB)

PDFUchwała Nr XXX.201.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia.pdf (160,86KB)

PDFUchwała Nr XXX.202.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (175,37KB)

PDFUchwała Nr XXXI.203.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (414,94KB)

PDFUchwała Nr XXXI.204.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,58MB)

PDFUchwała Nr XXXI.205.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf (170,79KB)

PDFUchwała Nr XXXI.206.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kom..pdf (172,55KB)

PDFUchwała Nr XXXI.207.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (168,99KB)

PDFUchwała Nr XXXI.208.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf (182,72KB)

PDFUchwała Nr XXXI.209.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf (164,35KB)

PDFUchwała Nr XXXI.210.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (261,11KB)

PDFUchwała Nr XXXI.211.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.pdf (1,70MB)

PDFUchwała Nr XXXII.212.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zębowice wotum zaufania.pdf (159,46KB)

PDFUchwała Nr XXXII.213.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.pdf (159,49KB)

PDFUchwała Nr XXXII.214.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (166,42KB)

PDFUchwała Nr XXXII.215.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (182,63KB)

PDFUchwała Nr XXXII.216.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,22MB)

PDFUchwała Nr XXXII.217.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (164,35KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.218.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (275,51KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.219.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,53MB)

PDFUchwała Nr XXXIII.220.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2022 roku w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębowice na rok szkolny 2022.2023.pdf (167,25KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.221.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok..pdf (209,92KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.222.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,97MB)

PDFUchwała Nr XXXIV.223.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Zębowicach....pdf (166,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.224.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów socjalnych....pdf (182,24KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.225.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej....pdf (224,90KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.226.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Zębowice.pdf (222,10KB)

PDFUchwała Nr XXXV.227.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na rok 2022.pdf (643,92KB)

PDFUchwała Nr XXXV.228.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (320,08KB)

PDFUchwała Nr XXXV.229.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,92MB)

PDFUchwała Nr XXXV.230.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (167,88KB)

PDFUchwała Nr XXXV.231.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Poczołków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołe.pdf (163,01KB)

PDFUchwała Nr XXXV.232.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Prusków dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeck.pdf (163,84KB)

PDFUchwała Nr XXXV.233.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego wniosku sołectwa Radawie dotyczacego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego..pdf (162,52KB)

PDFUchwała Nr XXXV.234.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf (329,07KB)

PDFUchwała Nr XXXV.235.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym wraz z gruntem..pdf (170,88KB)

PDFUchwała Nr XXXV.236.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy..pdf (166,95KB)

PDFUchwała Nr XXXV.237.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Klastra Energii pn. Czysta Energia dla Ozimka.pdf (164,38KB)

PDFUchwała Nr XXXV.238.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (179,28KB)

PDFUchwała Nr XXXV.239.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 października 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (165,78KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.240.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na rok 2022.pdf (282,77KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.241.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,88MB)

PDFUchwała Nr XXXVI.242.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (165,29KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.243.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.pdf (166,31KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.244.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...pdf (340,65KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.245.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do Spóldzielni Energetycznej.pdf (165,92KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.246.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zębowice.pdf (167,06KB)

PDFUchwała Nr XXXVII.247.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2022 rok.pdf (820,40KB)

PDFUchwała Nr XXXVII.248.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,04MB)

PDFUchwała Nr XXXVII.249.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wydatku który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2022.pdf (300,87KB)

PDFUchwała Nr XXXVII.250.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2023 rok.pdf (3,98MB)

PDFUchwała Nr XXXVII.251.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,16MB)

Uchwała Nr XXXVII.252.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku została uchylona

PDFUchwała Nr XXXVII.253.2022 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych prz.pdf (478,88KB)