Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2003 roku

1. Uchwała nr IV/28/03 w  sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów


2. Uchwała nr IV/29/03 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych


3. Uchwała nr V/30/03 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach


4. Uchwała nr V/31/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


5. Uchwała nr V/32/03 w sprawie statutu Gminy Zębowice


6. Uchwała nr V/33/03 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2003 stanowiący uchwałę nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.


7. Uchwała nr V/34/03 w sprawie powołania inkasenta podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów


8. Uchwała nr VI/35/03  w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług wodociągowych na terenie gminy Zębowice


9. Uchwała nr VI/36/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 rok


10. Uchwała nr VI/37/03 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim


11. Uchwała nr VI/38/03 w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Zębowice


12. Uchwała nr VI/39/03 w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia


13. Uchwała nr VII/40/03 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium


14. Uchwała nr VII/41/03 w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej radnego pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy


15. Uchwała nr VII/42/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


16. Uchwała nr VII/43/03 w sprawie określenia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zębowice dokonującego czynności określonych w § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.


17. Uchwała nr VII/44/03 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach


18. Uchwała nr VIII/45/03  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem szkoły, dyrektorem zespołu szkolno- przedszkolnego i przedszkola.


19. Uchwała nr VIII/46/03 w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice


20. Uchwała nr VIII/47/03 w sprawie ustalenia wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.


21. Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie powołania komisji statutowej


22. Uchwała nr VIII/49/03 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw mienia komunalnego.


23. Uchwała nr VIII/50/03 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą, Dobrodzień odnośnie powierzenia Gminie Dobrodzień zadania publicznego.


24. Uchwała nr VIII/51/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r.


25. Uchwała nr VIII/52/03 w sprawie wyłączenia ze struktury Opolskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Korfantowie Przychodni Rehabilitacyjno – Ortopedycznej w celu przekształcenia.


26. Uchwała nr VIII/53/03 w sprawie konkursu pod nazwą „Najładniejsza Posesja”


27. Uchwała nr IX/54/03 w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2003 rok.


28. Uchwała nr IX/55/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.


29. Uchwała nr IX/56/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice


30. Uchwała nr X/57/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r.


31. Uchwała nr X/58/03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oleśnie


32. Uchwała nr X/59/03 w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice na rok 2003 stanowiący uchwałę nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002


33. Uchwała nr X/60/03 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów


34. Uchwała nr X/61/03 w sprawie opinii w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pokoju


35. Uchwała nr X/62/03 w sprawie akceptacji przeznaczenia gruntu rolnego do zalesienia


36. Uchwała na X/63/03 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego


37. Uchwała nr X/64/03 w sprawie przyjęcia wieloletniego plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2004-2006


38. Uchwała nr X/65/03 w sprawie wystąpienia Gminy Zębowice ze Związku Gmin Śląska Opolskiego


39. Uchwała nr XI/66/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2003 r.


40. Uchwała nr XI/67/03 w sprawie  określenia  wysokości stawek i wprowadzenie  zwolnień z podatku od nieruchomości


41. Uchwała nr XI/68/03 w sprawie  ustalenia  wysokości podatku  od posiadania  psów


42. Uchwała nr XI/70/03 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


43. Uchwała nr XI/71/03 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego


44. Uchwała nr XI/72/03 w sprawie opinii w przedmiocie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wojewódzkie Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Opolu.


45. Uchwała nr XII/73/03 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2003 r.


46. Uchwała nr XII/74/03  w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 2004

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2003 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: