Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 1998 roku

1. Uchwała Nr XXVII/179/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łąka


2. Uchwała Nr XXVII/180/98 w sprawie zbycia mienia komunalnego


3. Uchwała Nr XXVII/181/98 w sprawie zbycia mienia komunalnego


4. Uchwała Nr XXVII/182/98 w sprawie uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 r.


5. Uchwała Nr XXVII/183/98 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego


6. Uchwała Nr XXVII/184/98 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej


7. Uchwała Nr XXVII/185/98 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


8. Uchwała Nr XXVIII/186/98 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1998 r.


9. Uchwała Nr XXVIII/187/98 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębowicach


10. Uchwała Nr XXVIII/188/98 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Radawiu i powołania komisji konkursowej


11. Uchwała Nr XXVIII/189/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego we wsi Knieja przy ul. Ozimskiej


12. Uchwała Nr XXVIII/190/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowo - usługowego we wsi Knieja przy ul. Ozimskiej


13. Uchwała Nr XXIX/191/98 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Gminy w Zębowicach z wykonania budżetu za 1997 r.


14. Uchwała Nr XXIX/192/98 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 1997 r.


15. Uchwała Nr XXIX/193/98 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice


16. Uchwała Nr XXIX/194/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb rozbudowy wodociągu grupowego “Knieja” - we wsiach Poczołków - Siedliska - Prusków - Osiecko gm. Zębowice


17. Uchwała Nr XXIX/195/98 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem przeznaczenia terenów cegielni pod sortownię odpadów i składowanie we wsi Radawie


18. Uchwała Nr XXIX/196/98 w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/182/98 z dnia 9 lutego 1998 r.


19. Uchwała Nr XXX/197/98 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/186/98 z dnia 25 marca w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1998 r.


20. Uchwała Nr XXX/198/98 w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości


21. Uchwała Nr XXX/199/98 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności nie podlegających Ordynacji podatkowej


22. Uchwała Nr XXX/200/98 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych


23. Uchwała Nr XXX/201/98 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych


24. Uchwała Nr XXX/202/98 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębowice


25. Uchwała Nr I/1/98 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice


26. Uchwała Nr I/2/98 w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy


27. Uchwała Nr I/3/98  w sprawie wyboru Wójta Gminy


28. Uchwała Nr I/4/98 w sprawie wyboru zastępcy Wójta Gminy


29. Uchwała Nr I/5/98 w sprawie wyboru zarządu Gminy


30. Uchwała Nr I/6/98 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


31. Uchwała Nr I/7/98 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


32. Uchwała Nr I/8/98 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

 


33. Uchwała Nr I/9/98 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji


34. Uchwała Nr I/10/98 w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych


35. Uchwała Nr II/11/98 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1998 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/186/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1998 r.


36. Uchwała Nr II/12/98 w sprawie zaciągnięcia walutowego kredytu inwestycyjnego w 1999 r.


37. Uchwała Nr II/13/98 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Zębowicach


38. Uchwała Nr II/14/98 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ozimku


39. Uchwała Nr III/15/98 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


40. Uchwała Nr III/16/98 w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 1999 r.


41. Uchwała Nr III/17/98 w sprawie stawek podatku od środków transportowych


42. Uchwała Nr III/18/98 w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu


43. Uchwała Nr III/19/98 w sprawie opłat za wodę z wodociągu gminnego


44. Uchwała Nr III/20/98 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1998r.zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/186/98 z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy na rok 1998


45. Uchwała Nr III/21/98 w sprawie uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1990 rok


46. Uchwała Nr III/22/98 w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz terenów przyległych w rejonie ulicy Oleskiej w Zębowicach


47. Uchwała nr III/23/98 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Radawie


48. Uchwała nr III/24/98 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Zębowice na rok 1999


49. Uchwała nr III/25/98 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie


50. Uchwała nr III/26/98 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy
   
 

PDFUchwały Rady Gminy z 1998 roku.pdf

  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: