Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2008 roku

 

1. Uchwała nr XIII/91/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


2. Uchwała nr XIII/92/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych    Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych


3. Uchwała nr XIII/93/08 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zębowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


4. Uchwała nr XIII/94/08 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.


5. Uchwała nr XIII/95/08 w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok.


6. Uchwała nr XIII/96/08 w sprawie woli przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Gmin Region Góry Świętej Anny.


7. Uchwała nr XIII/97/2008 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.


8. Uchwała nr XIV/98/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


9. Uchwała nr XV/99/2008 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium


10. Uchwała nr XV/100/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


11. Uchwała nr XV/101 /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych


12. Uchwała nr XV/102/2008 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych


13. Uchwała nr XV/103/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


14. Uchwała nr XV/104/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014”


15. Uchwała nr XV/105/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”


16. Uchwała nr XV/106/08 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”


17. Uchwała nr XV/107/08 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice


18. Uchwała nr XV/108/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia z pracodawcą wartości jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach


19. Uchwała nr XV/109/08 w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


20. Uchwała nr XV/110/08 w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin


21. Uchwała nr XVI/112/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji


22. Uchwała nr XVI/113/2008 zmieniająca uchwałę Nr XIII/94/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.


23. Uchwała nr XVI/114/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania  9.1.1. - „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


24. Uchwała nr XVI/115/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania   9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


25. Uchwała nr XVI/116/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania   5.2.1 – „ Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”  
Programu  Operacyjnego   Kapitał   Ludzki 2007 – 2013.


26. Uchwała nr XVI/117/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”


27. Uchwała nr XVI/118/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.


28. Uchwała nr XVI/119/2008 w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.


29. Uchwała nr XVI/120/2008 zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.


30. Uchwała nr XVII/121/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


31. Uchwała nr XVII/122/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice za 2007 r.


32. Uchwała  nr XVII/123/08 w sprawie zbycia nieruchomości .


33. Uchwała  nr XVII/124/08 w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


34. Uchwała nr XVII/125/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami


35. Uchwała nr XVII/130/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej


36. Uchwała nr XVII/131/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie  na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej


37. Uchwała nr XVIII/132/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


38. Uchwała nr XVIII/133/2008 w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania


39. Uchwała nr XVIII/134/2008 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu


40. Uchwała nr XVIII/135/2008 w sprawie wyboru  przedstawiciela Gminy Zębowice do składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.


41. Uchwała nr XVIII/136/2008 w sprawie stanowiska dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie.


42. Uchwała nr XVIII/137/2008 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.


43. Uchwała nr XVIII/138/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008-2014”


44. Uchwała nr XVIII/139/2008 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014”


45. Uchwała nr XVIII/140/2008 zmieniającą uchwałę Nr XVI/117/08 Rady Gminy Zębowice.


46. Uchwała nr XVIII/141/2008 zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.


47. Uchwała nr XVIII/142/08 w sprawie  rozwiązania i likwidacji Związku Gmin


48. Uchwała nr XIX/143/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE


49. Uchwała nr XIX/144/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


50. Uchwała nr XIX/145/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.


51. Uchwała nr XIX/146/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami


52. Uchwała nr XIX/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


53. Uchwała nr XIX/148/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości


54. Uchwała nr XIX/149/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


55. Uchwała nr XIX/150/2008 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty z tytułu posiadania psów.


56. Uchwała nr XIX/151/2008 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice – Malinów.


57. Uchwała nr XIX/152/2008 w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę


58. Uchwała nr XIX/153/08 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.


59. Uchwała nr XX/154/2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2009 r.


60. Uchwała nr XX/155/2008 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.


61. Uchwała nr XX/156/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę”- Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


62. Uchwała nr XX/157/2008 w sprawie: przystąpienie do porozumienia komunalnego.


63. Uchwała nr XX/158/2008 w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


64. Uchwała nr XX/159/ 2008 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowo – Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009 – 2024


65. Uchwała nr XX/ 160/2008  sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku
Szkoły Podstawowej w Zębowicach

 

 

PDFUchwały Rady Gminy z 2008 roku

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr XIX-143-2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice .pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2008-12-30