Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polski Ład

Polski Ład.jpeg     BGK.jpeg


Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Zębowice
o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków – edycja nr 2, Gmina Zębowice ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Zębowice po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę Zębowice dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania, Gmina przekaże dofinansowanie w formie dotacji dla Wnioskodawcy zadania. Dotacja zostanie przekazana stosowną uchwałą Rady Gminy Zębowice.

 1. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania
 1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Zębowicach.
 2. Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
 1. do 150 000,00 zł,
 2. do 500 000,00 zł,
 3. do 3 500 000,00 zł.
 1. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć:
 1. listownie na adres Urzędu Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, z adnotacją na kopercie „Dotacja zabytki Polski ład”,
 2. osobiście w Urzędzie Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice, w sekretariacie.
 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 09.08.2023 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zębowicach lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy w Zębowicach drogą pocztową.
 2. Wniosek powinien wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 3. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
 4. Do wniosku na etapie jego składania należy obligatoryjnie dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującymi się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub stosowne oświadczenie będące załącznikiem do ogłoszenia;
 2. Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
 3. Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie z RPOZ (załącznik do ogłoszenia);
 4. Oświadczenie o środkach publicznych (załącznik do ogłoszenia).
 1. Zasady wyboru wniosków
 1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Zębowice uwzględniając:
 1. stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
 2. stan techniczny zabytku;
 3. zwiększenie atrakcyjności zabytku dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych;
 4. dostępność obiektu dla społeczności lokalnej i turystów;
 5. zaangażowanie finansowe wnioskodawcy w zakresie zapewnienia wkładu własnego w wysokości 2% szacowanych kosztów oraz pokrycia różnicy kosztów planowanych i rzeczywistych;
 1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wyborem do dofinansowania oraz przyznaniem dotacji;
 3. Wójt Gminy Zębowice może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji/podpisania umowy/podjęcia stosownej Uchwały Rady Gminy Zębowice w przypadku nieuzyskania przez samorząd dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dane zadanie.
 1. Warunki podjęcia Uchwały Rady Gminy Zębowice dotyczącej przekazania środków w formie dotacji
 1. Udzielenie dotacji na konkretne zadanie nastąpi na podstawie Uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie przekazania środków w formie dotacji.
 2. Warunkiem podjęcia Uchwały przez radę Gminy Zębowice będzie uzyskanie przez Gminę Zębowice promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała Uchwała Rady Gminy Zębowice w sprawie przekazania środków w formie dotacji.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania (realizacja rzeczowa) powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w Uchwale Rady Gminy Zębowice w sprawie przekazania środków w formie dotacji.
 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zębowicach.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Spraw Gospodarczych – tel. 77 421 60 76, wew. 26 i 30.
 2. Wnioski o dotację złożone po dniu 09.08.2023 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o przyznanie dotacji 2.docx (20,84KB)
DOCXOświadczenie_o_wpisie 2.docx (127,18KB)
DOCXOświadczenie do wniosku o dofinansowanie z RPOZ 2.docx (82,24KB)
DOCXOświadczenie o środkach publicznych 2.docx (83,06KB)
 

____________________________________________________________________________________________________________________

Rządowy Program Odbudowy Zabytków.jpeg

W związku z przedłużeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Zębowice, że termin składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami mija 28.02.2023 r. godz. 15.00.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach (ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice).

 

 

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy, powiaty oraz województwa dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków,

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Zębowice o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej do dnia 25.01.2023 roku godz. 15.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach
(ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice).

Do wniosku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- oświadczenia wynikające z regulaminu Programu
 

Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”

/www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978


Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o przyznanie dotacji.docx (20,80KB)
DOCXOświadczenie do wniosku o dofinansowanie z RPOZ.docx (13,50KB)
DOCXOświadczenie o środkach publicznych.docx (14,46KB)