Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2009 roku


  PDF1.Uchwała nr XXI-161-2009 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009 ? 2013.pdf

PDF2.Uchwała nr XXI-162-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r..pdf

PDF3.Uchwała nr XXI-163-2009 w sprawie przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Zębowice na lata.pdf

PDF4.Uchwała nr XXI-164-2009 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na.pdf

PDF5.Uchwała nr XXI-165-2009 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDF6.Uchwała nr XXI-166-2009 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjn.pdf

 PDF7.Uchwała nr XXI-167-09 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czy.pdf

PDF8.Uchwała nr XXI-168-09 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

 PDF9.Uchwała nr XXII-169-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDF10.Uchwala nr XXII-170-2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Zębowice.pdf

PDF11. Uchwała nr XXII-171-2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na 2009r.pdf

PDF12.Uchwała nr XXII-172-2009 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009r.pdf

PDF13.Uchwała nr XXII-173-2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDF14.Uchwała nr XXII-174-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości..pdf

PDF15.Uchwała nr XXII-175-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF16.Uchwała nr XXII-176-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF17.Uchwała nr XXII-177-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF18.Uchwała nr XXII-178-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF19.Uchwała nr XXIII-179-2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r oraz udzielenie absolutorium.pdf

PDF20.Uchwała nr XXIII-180-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

 PDF21.Uchwała nr XXIII-181-2009 w sprawie zmiany uchwały nrXXI-161-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2009r w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009-2013.pdf

PDF22.Uchwała nr XXIII-182-2009 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zębowice.pdf

PDF23.Uchwała Nr XXXIII-183-2009 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDF23.Uchwała Nr XXIII-183-2009 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDF24.Uchwała nr XXIV-184-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

 PDF25. Uchwała nrXXIV-185-2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-161-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2009r w sprawie uchwalenia Wiloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009-2013.pdf

PDF26.Uchwała nr XXIV-186-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDF27.Uchwała nr XXIV-187-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF28.Uchwała nr XXIV-188-2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

 PDF29.Uchwała nr XXIV-189-2009 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadaniu jej statutu.pdf

PDF30.Uchwała nr XXIV-190-2009 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

PDF31.Uchwała nr XXIV-191-2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDF32.Uchwała nr XXIV-192-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach popdziałania 9.1.1.-Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej .pdf

PDF33.Uchwała nr XXV-193-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice w 2009r.pdf

 PDF34.Uchwała nr XXV-194-2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice za 2008r.pdf

PDF35.Uchwała nr XXV-195-2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDF36.Uchwała nr XXV-196-2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDF37.Uchwała nr XXV-197-2009 zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDF38.Uchwała nr XXV-198-2009 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice.pdf

PDF39.Uchwała nr XXVI-199-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zebowice w 2009r.pdf

PDF40.Uchwała nr XXVI-200-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej.pdf

PDF41.Uchwała nr XXVI-201-2009 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.pdf

PDF42.Uchwała nr XXVI-202-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna.pdf

PDF43.Uchwała nr XXVI-203-2009w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale nr XIX-143-2009 Rady Gminy Zębowice z dn 20 listopada 2008r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDF44.Uchwała nr XXVII-204-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice w 2009r.pdf

PDF45.Uchwała nr XXVII-205-2009 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

 PDF46.Uchwała nr XXVII-206-2009 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf

PDF47.Uchwała nr XXVIII-207-2009 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII-246-2006 Rady Gminy Zębowice z dn 30 sierpnia 2006r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.pdf

PDF48.Uchwała nr XXVIII-208-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu pod nazwą - Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości.pdf

 PDF49.Uchwała nr XXVIII-209-2009 zmieniająca uchwałę nr XXI-132-04 Rady Gminy Zębowice z dn 2 grudnia 2004r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego .pdf

PDF50.Uchwała nr XXVIII-210-2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-161-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 24 lutego 2009r w spr uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009-2013.pdf

PDF51.Uchwała nr XXVIII-211-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDF52.Uchwała nr XXVIII-212-2009 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zębowice..pdf

PDF53.Uchwała nr XXVIII-213-2009 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf

PDF54.Uchwała nr XXVIII-214-2009 w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych Zębowice - Malinów.pdf

PDF55. Uchwała nr XXVIII-215-2009 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDF56. Uchwała nr XXIX-216-2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDF57. Uchwała Nr XXIX-217-2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w drodze przetargowej.pdf

PDF58. Uchwała nr XXIX-218-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDF59. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX-218-2008 .pdf

PDF60. Uchwała nr XXIX-220-2009 zmieniająca Uchwałę nr XXI-132-2004w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDF60. Uchwała nr XXIX-220-2009 zmieniająca Uchwałę nr XXI-132-2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDF56.Uchwała nr XXIX-216-2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDF57.Uchwała Nr XXIX-217-2009w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej w drodze przetargowej.pdf

PDF58.Uchwała nr XXIX-218-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009r.pdf

PDF59.Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX-218-2008 .pdf

PDFUchwała Nr XXIX-219-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 roku w spr. zmiany uchwały Nr XXI-161-2009.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX-219-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 roku.pdf

 PDF60.Uchwała nr XXIX-220-2009 zmieniająca Uchwałę nr XXI-132-2004 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-221-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 25 listopada 2009 roku w spr. opinii w przedmiocie przekształcenia poprzez likwidację działalności SWS w Branicach.pdf

PDF61. Uchwała nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dn. 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009.pdf

PDFZałącznik nr 3 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 4 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 5 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 6 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 7 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 8 do uchwały Nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 9 do uchwały Nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 10 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDFZałącznik nr 11 do Uchwały nr XXX-222-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21.12.2009 r.pdf

PDF62.Uchwała nr XXX-223-2009 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2009 r.pdf

PDF63.Uchwała nr XXX-224-2008 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDF64.Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX-224-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 r.pdf

PDF65.Uchwała nr XXX-225-2009 w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach poddziałania 5.2.1 POKL.pdf

PDF66.Uchwała nr XXX-226-2009 dot. zmian w Planie Rozwoju Loklanego na lata 2007-2013.pdf

 PDFUchwała nr 487-2009 z dnia 07.12.2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2010 r.pdf

 PDFUchwała nr 488-2009 z dnia 07.12.2009 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Zębowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2009-06-30