Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2010 roku

PDF1.Uchwała nr XXXI-227-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.pdf

PDF2.Uchwała nr XXXI-228-2010 Rady Gminy Zebowice z dnia 20 stycznia w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDF3.Uchwała nr XXXI-229-2010 Rady Gminy Zębowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXXII-230-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010 roku w spr. zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

PDFUchwała nr XXXII-231-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 22 lutego 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-232-2010 Rady gminy Zebowice z dn. 22 lutego 2010 r w sprawie opinii w przedmiocie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Zespołu Szpitali w Kup.pdf

PDFUchwała nr XXXII-233-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 22.02.2010 r w sprawie przyjęcia do realizacji projektu -Zainwestuj w siebie- Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII działania.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-234-2010 Rady Gminy Zebowice z dn. 22 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokosci cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uzytecznosci publicznej.pdf

PDFUchwała Nr XXXII-235-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-236-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-237-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwala nr XXXIII-238-2010 Rady Gminy Zebowice z dn. 24.03.2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-239-2010 Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFUchwała nr XXXIII-240-2010 r. Rady Gminy Zębowice z dn. 24.03.2010r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi oleskiemuna realizację jego zadań własnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII-241-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 24.03.2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Olesno.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-242-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-243-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV-243-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku - Wydatki na wieloletnie projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku - Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2013.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-244-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację jego zadań własnych.pdf

PDFUCHWAŁA Nr XXXIV-245-2010 Rady Gminy Zębowicez dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w k.pdf

PDFUCHWAŁA Nr XXXIV-246-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-247-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia do realizacji projektu - Zainwestuj w siebie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-248-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI-249-2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia POMR 2008-2010.pdf

PDFzałącznik do uchwały XXXIV-249-2010 - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV-250-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI-132-04.pdf

PDFUchwała XXXIV-251-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9-1-1.pdf

PDFUchwała XXXIV-252-2010 RG Zębowice z dnia 28 kwietnia 2010 roku w spr. przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach poddziałania 9-1-2.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXXV-253-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV-253-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r..pdf

PDFUCHWAŁA NR XXX-254-2010 z dnia 02 czerwca 2010 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwest. na lata 2010 - 2013.pdf

PDFZałącznik Nr XXXV-254-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r..pdf

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-255-2010 RG Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania operacji - Uregulowanie gosp. wodno - ściekowej w gminie Zębowice.pdf

PDFUCHWAŁA NR XXXIV-256-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała nr XXXV-257-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacj o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI-258-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-259-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice za 2009 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-260-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-261-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-262-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Knieja na lata 2010-2017.pdf

PDFZałącznik do Uchwały Nr XXXVI-262-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-263-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do uchwały XXXVI-263-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-264-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 2009 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI-264-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-265-2010 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 - 2015.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII-266-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI-267-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zmiany uchwały Nr XXX-224-2009 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf 

 PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII-267-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku.pdf

 PDFUchwała Nr XXXVII-268-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zmian w uchwale Nr XXXVI-260-2010 w spr. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII-269-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. uchylenia uchwały Nr XXXVI-265-2010.pdf

 PDFUchwała Nr XXXVII-270-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

 PDFUchwała Nr XXXVII-271-2010 Rady Gminy Zębowice zdnia 22 września 2010 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowce.pdf

 PDFUchwała Nr XXXVII-272-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 września 2010 roku w spr. zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

 PDFUchwała Nr XXXIX-273-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.pdf

 PDFUchwała Nr XXXIX-274-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIX-275-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku w spr. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarząd. i podmiotami projektów aktów.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX-275-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 03 listopada 2010 roku.pdf

 

 Uchwały Rady Gminy Zębowice VI kadencji 2010 - 2014

PDFUchwała Nr I-1-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr I-2-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr I-3-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.pdf

PDFUchwała Nr I-4-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.pdf

PDFUchwała Nr I-5-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego.pdf

PDFUchwała Nr I-6-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2010 r. w spr. wyboru przewodniczącego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, handlu i usług.pdf

PDFUchwała nr 586-2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w spr. opinii o projekcie uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zębowice.pdf

 PDFUchwała Nr II-7-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-7-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku.pdf

 PDFUchwała Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.w spr.zm. uchwały Nr XXX-224-2009 RG Zębowice 21.12.2009 r. w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2013.pdf

PDFZałącznik Nr 1 uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r..pdf

PDFUchwała Nr II-9-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-10-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-11-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr-II-12-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. w spr. składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług RG.pdf

PDFUchwała Nr II-13-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-14-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie składu osobowegokomisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr II-15-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w spr. powołania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolina Mała Panew w Turawie.pdf

PDFUchwała Nr II-16-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf

 PDFUchwała Nr II-17-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

 PDFUchwała Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku.pdf

PDFZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r z dnia 14 grudnia 2010 r - deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomości ZN-1-A.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1-B.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - deklaracja na podatek rolny DR-1.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- informacja w sprawie podatku rolnego IR-1.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomościach rolnych ZR-1-A.pdf

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II-8-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1-B.pdf

PDFZałącznik Nr 9 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf

PDFZałącznik Nr 10 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r.- informacja w sprawie podatku leśnego IL-1.pdf

PDFZałącznik Nr 11 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o nieruchomościach leśnych ZL-1-A.pdf

PDFZałącznik Nr 12 do uchwały Nr II-18-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 grudnia 2010 r. - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1-B.pdf

PDFUchwała Nr III-19-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.pdf

PDFUchwała Nr III-20-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr III-22-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011-2013.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-22-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr III-23-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w spr. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zębowice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 - 2013.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr III-23-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku.pdf

PDFUchwała Nr III-24-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2010-02-22