Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z 2011 roku


PDFUchwała Nr IV-25-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr IV-25-2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr IV-25-2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr IV-26-2011Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr IV-27-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.pdf

PDFUchwała Nr IV-28-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFUchwała Nr IV-29-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr IV-30-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr IV-31-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI-132-04 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr IV-33-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru połączenia sołectw.pdf

PDFUchwała Nr IV-34-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III-22-2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2011-2013.pdf

PDFUchwała Nr IV-35-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w spr. uchylenia uchwały w przedmiocie poboru podatku leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych.pdf

PDFUchwała Nr IV-36-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf

PDFUchwała Nr V-37-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-37-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-38-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr V-39-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr V-40-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.pdf

PDFZałacznik Nr 1 do uchwały Nr V-40-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr V-40-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-41-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr V-41-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr V-41-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-42-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa.pdf

PDFUchwała Nr V-43-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie połączenia sołectw Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu + Załącznik Nr 2.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-43-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-44-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Stautu Sołectwa Kadłub Wolny + Załącznik Nr 1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-44-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-45-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Knieja + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-45-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-46-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-46-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-47-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Poczołków + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-47-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-48-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Prusków + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-48-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-49-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-49-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-50-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice + Załącznik Nr1.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr V-50-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-51-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w spr. zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.pdf

PDFUchwała Nr V-52-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku uchylająca uchwałę w sprawie zbycia lokali mieszkalnych.pdf

PDFUchwała Nr V-53-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr V-53-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

 PDFUchwała Nr V-54-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-54-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr V-55-2011 z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf

PDFUchwała Nr V-56-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

PDFUchwała Nr V-57-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr V-58-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V-58-2011 z dnia 01 marca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr VI-59-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VI-59-2011 z dnia 10 maja 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VI-59-2011 z dnia 10 maja 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr VI-60-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zmiany budzetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr VI-61-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji.pdf

PDFUchwała Nr VI-62-2011 r. Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VI-63-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Zainwestuj w siebie.pdf

PDFUchwała Nr VI-64-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VI-65- 2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VI-66-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości lokalu mieszkaniowego.pdf

PDFUchwała Nr VI-67-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiecko + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-68-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Poczołków + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-69-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Siedliska + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-70-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie połączenia sołectw Radawie i Łąka w sołectwo Radawie o nadania mu statutu + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-71-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Knieja + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-72-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statytu Sołectwa Prusków + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-73-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kadłub Wolny + Załącznik Nr 1.pdf

PDFUchwała Nr VI-74-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI-74-2011 Rady Gminy Zębowice z 10 maja 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII-74-2011 Rady Gminy Zębowice z 10 maja 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr VII-75-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII-76-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 r..pdf

PDFUchwała Nr VII-77-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr VII-78-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w spr. określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VII-79-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr VII-80-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf

PDFUchwała Nr VII-81-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-106-08 z dnia 23.04.2008 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr VII-81-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr VII-82-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr VII-83-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XV-105-08 z dnia 23.04.2008 r. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr VII-83-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr VII-84-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r. zm. uchwałę Nr XXI-132-04 RG Zębowice z dnia 2.12.2004 r. w spr.przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego.pdf

PDFUchwała Nr VIII-85-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFUchwała Nr VIII-86-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-61-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf

PDFUchwała Nr VIII-87-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-87-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII-87-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr VIII-88-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf

PDFUchwała Nr VIII-89-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć.pdf

PDFUchwała Nr VIII-90-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalu mieszkalnego.pdf

PDFUchwała Nr VIII-91-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali.pdf

PDFUchwała Nr VIII-92-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr VIII-93-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie partnerstwa Gmin Birkenfeld i Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr VIII-94-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.pdf

PDFUchwała Nr IX-95-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr IX-96-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w spr. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmem lokali.pdf

PDFUchwała Nr X-97-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr X-98-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg.pdf

PDFUchwała Nr X-99-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 pażdziernika 2011 roku w spr. udzielenia pomocy finansowej Powioatowi Oleskiemu na realizację zadania.pdf

PDFUchwała Nr X-100-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XI-101-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XI-102-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Oleśnie.pdf

PDFUchwała Nr XI-103-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XI-104-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów.pdf

PDFUchwała Nr XI-105-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XI-106-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XI-107-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.pdf

PDFUchwała Nr XII-108-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII-109-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XII-109-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XII-109-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XII-110-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w spr. określenia wzorów formularzy dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku.pdf

PDFUchwała Nr XII-111-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XIII-112-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII-113-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-113-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + objaśnienia.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIII-116-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom przysługuje dieta.pdf

PDFUchwała Nr XIII-117-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012.pdf

PDFUchwała Nr XIII-118-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zapobieżenia zamierzonej likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie i jej negatywnym skutkom.pdf


  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2011-01-28