Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2014 roku

PDFUchwała Nr XXX-255-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (96,80KB)

PDFUchwała Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,00KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (92,32KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (69,60KB)

PDFObjaśnienia.pdf (13,65KB)

PDFUchwała Nr XXX-257-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf (39,33KB)

PDFUchwała Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy.pdf (27,14KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-258-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (42,94KB)

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (23,45KB)

PDFUchwała Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf (26,72KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-259-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (25,84KB)

PDFHarmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf (17,14KB)

PDFUchwała Nr XXX-260-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice.pdf (33,01KB)

PDFUchwała Nr XXX-261-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf (90,59KB)

PDFUchwała Nr XXX-262-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (22,16KB)

PDFUchwała Nr XXX-263-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.pdf (93,56KB)

PDFUchwała Nr XXX-264-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.pdf (93,86KB)

PDFUchwała Nr XXX-265-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf (30,57KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXX-265-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf (30,45KB)

PDFUzasadnienie.pdf (14,29KB)

PDFUchwała Nr XXX-266-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf (38,54KB)

PDFUchwała Nr XXX-267-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych.pdf (30,27KB)

PDFUchwała Nr XXX-268-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (22,56KB)

PDFUchwała Nr XXX-269-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf (22,58KB)

PDFUchwała Nr XXXI-270-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.pdf (175,53KB)

PDFUchwała Nr XXXI-271-2014 Rady gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (17,49KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (92,28KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (69,78KB)

PDFObjaśnienia.pdf (15,31KB)

PDFUchwała Nr XXXI-272-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (16,98KB)

PDFUchwała Nr XXXI-273-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Przebudowa sali wiejskiej w Radawiu objętej PROW.pdf (19,98KB)

PDFUchwała Nr XXXI-274-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku.pdf (156,17KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-274-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (187,97KB)

PDFUchwała Nr XXXI-275-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf (122,57KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-275-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (117,30KB)

 PDFUchwała Nr XXXI-276-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Zębowice.pdf (24,23KB)

PDFUchwała Nr XXXII-277-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany bubżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (99,44KB)

PDFUchwała Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,38KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf (92,52KB)

PDFObjaśnienia.pdf (15,25KB)

PDFUchwała Nr XXXII-279-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki.pdf (36,96KB)

PDFUchwała Nr XXXII-280-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dierżawy do 3 lat.pdf (43,39KB)

PDFUchwała Nr XXXII-281-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dierżawy do 3 lat.pdf (43,51KB)

PDFUchwała Nr XXXII-280-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (43,39KB)

PDFUchwała Nr XXXII-281-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (43,51KB)

PDFUchwała Nr XXXII-282-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu - Warsztaty Terapii Zajęciowej.pdf (58,78KB)

PDFUchwała Nr XXXII-283-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (59,74KB)

PDFUchwała Nr XXXII-284-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XV-106-08.pdf (57,37KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXII-284-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf (120,08KB)

PDFUchwała Nr XXXII-285-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XV-105-08.pdf (57,39KB)

PDFZałącznik do uchwały Nr XXXII-285-2014 Rady Gminy Zębowice z 29 kwietnia 2014 roku.pdf (943,86KB)

PDFUchwała Nr XXXII-286-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Producentów Ryb.pdf (33,94KB)

PDFUchwała Nr XXXII-287-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (35,29KB)

PDFUchwała Nr XXXII-288-2014 Rady Gminy Zębowicez dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia, że MPZP dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie nie narusza ustaleń studium.pdf (103,95KB)

PDFUchwała Nr XXXII-289-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radawie.pdf (696,54KB)

PDFUchwała Nr XXXII-290-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (38,10KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-291-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w spr. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2014 - 2017.pdf (61,53KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII-291-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku.pdf (1,45MB)

 PDFUchwała Nr XXXIII-292-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf (13,81KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-293-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (21,88KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-294-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (1,06MB)

PDFUchwała Nr XXXIII-295-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (69,72KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-296-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat.pdf (46,99KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-297-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie dróg powiatowych.pdf (15,32KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-298-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (42,24KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-299-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,08MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-300-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (45,64KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-301-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf (45,54KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-302-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (44,37KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-303-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy.pdf (37,15KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-304-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia gminy Zębowice do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk.pdf (25,05KB)

PDFUchwała Nr XXXV-305-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (46,64KB)

PDFUchwała Nr XXXV-306-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. uchwalenia wpf.pdf (156,14KB)

PDFUchwała Nr XXXV-307-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie operacji Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku.pdf (17,63KB)

PDFUchwała Nr XXXV-308-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 września 2014 roku w spr. poparcia działań mających na celu zahamowanie wpływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego.pdf (57,56KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-309-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (101,14KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-310-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,07MB)

PDFUchwała Nr XXXVI-311-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki - Budowa przydomowych oczyszczalnii ścieków.pdf (38,42KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-312-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf (38,30KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-313-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf (36,96KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-314-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (67,58KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-315-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 pażdziernika 2014 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf (62,05KB)

PDFUchwała Nr XXXVI-316-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia.pdf (16,50KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-317-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolina Mała Panew w Turawie, załącznik.pdf (73,44KB)

PDFUchwała Nr XXXVII-318-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, załącznik.pdf (126,45KB)

 

Uchwały Rady Gminy Zębowice VII kadencji 2014 - 2018

PDFUchwała Nr I-1-2014 Rady Gminy Zębowice w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.pdf (123,25KB)

PDFUchwała Nr I-2-2014 Rady Gminy Zębowice w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.pdf (98,95KB)

PDFUchwała Nr II-3-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (17,85KB)

PDFUchwała Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (24,10KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II-4-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (62,66KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (78,80KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (18,96KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (44,24KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (46,63KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (20,71KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (21,51KB)

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (39,80KB)

PDFUchwała Nr II-5-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (180,75KB)

PDFUchwała Nr II-6-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego Rady Gminy Zębowice.pdf (15,54KB)

PDFUchwała Nr II-7-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej Rady Gminy Zębowice.pdf (15,37KB)

PDFUchwała Nr II-8-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług.pdf (16,68KB)

PDFUchwała Nr II-9-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf (15,32KB)

PDFUchwała Nr II-10-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf (19,46KB)

PDFUchwała Nr II-11-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (326,41KB)
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy Zębowice
Data wytworzenia: 2014-01-05