Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwalny statut Gminy

 

UCHWAŁA Nr V/32/2003

Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 24 luty 2003 roku

w sprawie statutu Gminy Zębowice

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Zębowice w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXI/165/01 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zębowice.

 § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

STATUT  GMINY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.      Gmina Zębowice jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2.      Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

 

§ 2

 

Gmina obejmuje sołectwa: Zębowice, Kadłub Wolny, Radawie, Knieja, Łąka, Poczołków, Siedliska, Osiecko i Prusków o łącznej powierzchni 9581 ha.  

 

§ 3

 

Siedziba organów Gminy znajduje się we wsi Zębowice, położonej w powiecie oleskim w województwie opolskim.             

                                    

§  4

 

1.      W celu wykonywania zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.     Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik  do Statutu.

 

                                                            §  5                                                            

 

1.      Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

 

§ 6

 

1.      Wyłączne kompetencje Rady określa art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

 

                    

Rozdział II

Organizacja i tryb pracy rady

 

1.  Sesje Rady Gminy

 

§ 7

 

1.      O terminie i miejscu sesji zawiadamia  radnych przewodniczący Rady Gminy co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad.

2.      Szczegółową listę zaproszonych gości na sesję ustala każdorazowo przewodniczący Rady.

3.      Przewodniczący Rady informuje mieszkańców gminy o sesjach  Rady poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu nie później niż na 7 dni przed sesją.

 

§ 8

 

Wyboru przewodniczącego i 2 –ch wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada w nowej kadencji na pierwszej sesji.

 

§  9

 

1.      Sesje Rady są jawne.

2.      W miejscu obrad Rady należy zapewnić miejsca dla radnych, osób zaproszonych i publiczności.           

 

§ 10

 

1.       Sesję Rady otwiera i obrady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, zwany dalej  „przewodniczącym”.

2.      Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego słów: „otwieram sesję Rady Gminy Zębowice”.

3.      Po otwarciu sesji przewodniczący sprawdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum (ustawowo wymaganej do podjęcia uchwał liczby radnych obecnych na sesji) podejmuje decyzję o przerwaniu sesji.

4.      Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

5.      Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy z radnych oraz Wójt Gminy.

 

§ 11

 

1.      Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku.

2.      Przewodniczący udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3.      W trakcie sesji przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:

1)      stwierdzenie quorum,

2)      zakończenia dyskusji,

3)       zamknięcia listy mówców,

4)      ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

 

§ 12

 

1.      Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w sprawach rozpatrywanych na sesji.

2.      Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokole sesji.

 

§ 13

 

1.      Z inicjatywą  podjęcia uchwały przez Radę mogą występować poszczególni radni, komisje Rady, kluby radnych,  Wójt Gminy.

2.      Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynują przewodniczący Rady i Wójt Gminy podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego przygotowania projektu.

 

§ 14

 

1.      W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

2.      W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”.

3.      Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący, każdorazowo sprawdzając, czy głosowanie odbywa się w obecności wymaganej liczby radnych.

4.      W przypadku zgłaszania zmian (poprawek)  do uchwały, przewodniczący poddaje najpierw pod głosowanie zmiany, a następnie cała uchwałę.

 

§ 15

 

1.      W przypadku ustawowego wymogu tajnego głosowania Rada ustala każdorazowo sposób głosowania z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.

2.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych w głosowaniu jawnym.

3.      Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i sprawdza, czy głosowanie odbywa się w obecności wymaganej liczby radnych.

4.      Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób ustalony dla danego głosowania.

5.      Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

 

§ 16

 

1.      Uchwała Rady stanowiąca odrębny dokument, o którym mowa w § 20 ust. 2, powinna zawierać:

1) kolejny numer składający się: z numeru sesji, numeru uchwały wg kolejności podjęcia i roku

     podjęcia,

2)  datę podjęcia i tytuł,

3) podstawę prawną,

4)  określenie zadań,

5)  w przypadku uchwały dotyczącej zobowiązań finansowych – wskazanie źródeł dochodów, z    

    których  zobowiązania zostaną pokryte,

6)  określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących

    nadzór nad jej realizacją,

7) termin wejścia w życie uchwały, sposób jej ogłoszenia, ewentualnie czas jej obowiązywania.

2.      Uchwały podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom.

3.      Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom organizacyjnym do realizacji.

 

§ 17

 

1.      Na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie ustnych bądź pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.

2.      Radni składają wnioski, interpelacje oraz zapytania w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady i Wójta Gminy.

3.      W miarę możliwości, a zwłaszcza w zależności od charakteru sprawy będącej przedmiotem wniosku, interpelacji oraz zapytania – przewodniczący Komisji, Wójt Gminy lub wyznaczona przez niego osoba udziela odpowiedzi pod koniec sesji.

4.      Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego wniosek, interpelację oraz zapytania do porządku obrad sesji.

5.      Radny może złożyć wniosek, interpelację oraz zapytanie na piśmie wraz z wnioskiem o przedstawienie jego stanowiska na sesji przez  innego radnego w razie jego nieobecności.

 

§ 18

 

1.      Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji i przestrzeganiem porządku obrad.

2.      W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może zwrócić mu uwagę, a następnie odebrać mu głos.

3.      Jeżeli zachowanie radnego w drastyczny sposób zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący zwraca mu uwagę. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi przewodniczący może odebrać radnemu głos.

 

§ 19

 

1.      W ramach realizacji porządku obrad przewodniczący może udzielić głosu zaproszonym na sesję osobom spoza grona radnych.

 

§ 20

 

1.      Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek przewodniczącego albo radnych obecnych na sesji, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym ustalonym przez przewodniczącego terminie w ramach tej samej sesji, a w szczególności z powodu:

1)      niemożności rozpatrzenia na jednym posiedzeniu spraw przewidzianych w porządku obrad,

2)      nie przewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie Gminy obradowanie, bądź

      rozstrzyganie spraw.

3.      Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia  braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia w ramach sesji lub przewidywany termin jego zwołania.

4.      Fakt przerwania sesji oraz jego przyczyny odnotowuje się w protokole sesji.

 

§ 21

 

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący kończy sesję wypowiadając słowa: „zamykam sesję Rady Gminy Zębowice”.

2.      Przepis ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.                         

 

§ 22

 

 Wójt Gminy zapewnia warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Gminy na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych uczestników sesji, a także porządku po jej zakończeniu.

 

§ 23

 

1.      Z każdej sesji sporządza się protokół na piśmie oraz nagranie na taśmach magnetofonowych, które stanowią urzędowy zapis przebiegu sesji.

2.      Protokoły numeruje się numerami rzymskimi oraz dwiema ostatnimi cyframi roku, w którym sesja się odbyła. Poszczególne elementy numeru oddziela się kreską poprzeczną. Obowiązuje numeracja ciągła od początku każdej kadencji.

3.      Protokół powinien zawierać:

1)      numer, datę i miejsce posiedzenia,

2)      liczbę radnych obecnych na posiedzeniu,

3)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4)      stwierdzenie  przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

5)      uchwalony porządek obrad,

6)      przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

7)      przebieg głosowania  nad rozstrzygnięciami Rady oraz numery i tytuły uchwał wraz ze stwierdzeniem obecności ustawowo wymaganej liczby radnych podczas głosowania, podaniem trybu głosowania i liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i  „wstrzymujących się”,

8)      czas trwania posiedzenia,

9)      podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.

4.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz podjęte przez Radę uchwały oraz inne dokumenty stanowiące przedmiot obrad sesji, które stanowią integralną część protokołu.

5.      Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady przed terminem sesji oraz na sesji.

6.      Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu sesji.

7.      Protokół jest przyjmowany przez Radę na następnej sesji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

2. Radni

 

§ 24

 

1.      Prawa i obowiązki radnych oraz ograniczenia związane  z wykonywaniem mandatu radnego określają art. 23, 24 oraz 24a-l i art. 25 ustawy o samorządzie gminnym.

2.      Radnym przysługują diety na zasadach określonych w odrębnej uchwale.       

 

3.  Komisje Rady Gminy

 

§ 25

 

1.      Rada powołuje następujące komisje stałe, ustalając ich skład osobowy:

1)      Komisja Rewizyjna,

2)      Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego,

3)      Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej,

4)      Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług,

 

§ 26

 

Z zastrzeżeniem § 32 do zadań komisji stałych należy:

1)      rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

2)       występowanie z  inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady,

3)       sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

4)      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców Gminy dotyczących zakresu kompetencji komisji w sprawach działalności Rady, Wójta Gminy oraz Urzędu Gminy i innych instytucji działających na terenie gminy.

                                            

§ 27

 

1.      Komisje odbywają posiedzenia oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalając opinie i wnioski.

2.      W posiedzeniach komisji mogą brać udział bez prawa głosu:

Przewodniczący Rady, wójt gminy, zastępca wójta, sekretarz gminy i skarbnik gminy.

 

§ 28

 

1.      Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie i ustala porządek obrad w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.  Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

2.      Posiedzenia komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu komisji.

3.      Posiedzenie komisji prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.

4.      Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

5.      Komisje składają okresowo na sesjach Rady Gminy sprawozdania ze swojej działalności.

6.      Komisje współpracują z Wójtem  Gminy w realizacji zadań należących do ich właściwości

 

§ 29

 

1.      Komisje dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należącym do właściwości kilku komisji powinny odbywać wspólnie posiedzenia oraz uchwalać wspólnie wnioski i opinie.

2.      Komisje mogą inicjować i podejmować  współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin, a także organizacjami społecznymi i zawodowymi.

 

4. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

§ 30

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób. Przedmiotem działalności kontrolnej Komisji jest całokształt działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie:

a) wykonania budżetu Gminy,

b) gospodarowanie mieniem komunalnym,

c) przestrzegania i realizacji postanowień statutu Gminy i uchwał Rady Gminy,

d) wykonywania zadań Gminy określonych przepisami prawa.

 

§ 31

 

  1. Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej.
  2. Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli doraźnej określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

 § 32

 

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1)  legalności,

2)  gospodarności,

            3)  rzetelności,

      4) celowości.

 

§ 33

 

Ustalenia Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej trzech członków.

 

 

5. Kluby radnych

 

§ 34

 

1.      Radni Gminy mogą tworzyć kluby radnych.

2.        Klub radnych musi liczyć co najmniej  3  radnych.

3.        Powstanie klubu radnych podlega  zgłoszeniu przewodniczącemu Rady Gminy, który dokonuje wpisu klubu do rejestru klubów radnych.  W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu i jego skład. Każda zmiana w składzie klubu wymaga zgłoszenia i wpisania do rejestru klubów radnych.

4.        Kluby radnych działają na podstawie własnych regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

5.      Stanowisko klubu radnych może być prezentowane na sesji Rady Gminy.

6.      Działalność klubów radnych nie może obciążać budżetu gminy.

 

 

Rozdział III

 

Gospodarka finansowa Gminy

 

§ 35

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Gminy określają przepisy art. 51 – 63 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) i ustawy z dnia 26  listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 -  2000 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami).

 
 
 
Rozdział IV

 

Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 36

 

1.      Gmina tworzy jednostki pomocnicze – sołectwa.

 

2.        Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw oraz zmiany ich granic następuje w formie uchwały Rady Gminy. Rozstrzygnięcia te mogą być dokonywane z inicjatywy:
1) Rady Gminy,

      2) mieszkańców sołectwa, wyrażonej w uchwale zebrania wiejskiego.

3.      W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Rada Gminy podejmuje uchwałę wstępną i powiadamia o swojej inicjatywie mieszkańców sołectwa. Następnie przeprowadza się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami w formie zebrania wiejskiego. Informacja o przebiegu zebrania i wyniku głosowania jest przekazana do Rady Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

4.        Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady.

 

§ 37

 

1.      Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.

 

2.        Granice, szczegółową organizację, zakres działania sołectw oraz ich organów określa Rada Gminy odrębnymi statutami, nadanymi tym jednostkom.

 

§ 38

 

1.      Rada Gminy odrębną uchwałą może przekazać sołectwu część mienia komunalnego znajdującego się na terenie jego działania, na wniosek zebrania wiejskiego.

2.      Sołectwo samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem, oraz rozporządza dochodami z tego tytułu w formie zwykłego zarządu poprzez:

1/ załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2/ utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia,

3/ zachowanie mienia oraz osiąganie z niego korzyści (pobieranie pożytków)

3.      Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Dochody sołectwa tworzą: udział w budżecie gminny, przychody własne sołectwa pochodzące z najmu lokali, organizowanych imprez, dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

 

§ 39

 

Sołtys nie będący radnym może brać udział w sesjach Rady i posiedzeniach komisji rady z prawem występowania z głosem doradczym, zgłaszania wniosków i zapytań, bez prawa udziału w głosowaniu.

 

 

Rozdział V

 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych Rady Gminy, Komisji Rady oraz Wójta Gminy.

                       

 

§ 40

 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

 

§ 41

 

Dokumenty udostępniane są do wglądu na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

 

§ 42

 

Przez wgląd rozumie się przeglądanie dokumentów, sporządzanie notatek, odpisów i wyciągów.

 

§ 43

 

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w pomieszczeniu pracownika Urzędu zajmującego się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

 

§ 44

 

Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w biurze Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

 

§ 45

 

Realizacja uprawnień określonych w § 42 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy w obecności pracownika Urzędu.

 

 

Rozdział VI

 

 Postanowienia końcowe

 

§ 46

 

 W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik do Statutu Gminy Zębowice

  

 Wykaz  gminnych jednostek organizacyjnych

1.  Publiczne Gimnazjum w Zębowicach.

2.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.

3. Zespół Szkolno Przedszkolny w Kadłubie Wolnym.

4. Zespół Szkolno Przedszkolny w Radawiu.

5. Przedszkole Publiczne w Zębowicach.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach.

8. Zakład  Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

 

 

 

  

 

___________________________________________________________________________________________________________________Zmiany do statutu Gminy Zębowice

_

PDFUchwała Nr XVI.98.04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (305,65KB)
PDFUchwała Nr XXX.199.05 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (329,33KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.249.2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 października 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice.pdf (111,02KB)