Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia z 2011 roku

PDFZarządzenie Nr 1-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne, za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia plany wykonawczego budżetu gminy Zębowice ma 2011 r..pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 3-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 3-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 4-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zębowice W 2011r..pdf

PDFZarządzenie Nr 5-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 6-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie norm eksploatacyjnych i norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia specjalne jednostek OSP z terenu gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 7-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 8-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środków trwałych, będących własnością Gminy Zębowice i ogłoszenia publicznego ustnego przetargu.pdf

PDFZarządzenie Nr 9-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2011 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.pdf

PDFZarządzenie Nr 10-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 11-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej szkół w 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 12-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 13-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr 14-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 15-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 marca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr 16 - 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 17 - 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2011 roku w spr. ustalenia listy rodzajów przesyłek wpływających do UG które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17 - 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 18 - 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 19-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 20-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 21-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 22-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 23-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 24-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 25-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 26-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 27-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 28-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr 29-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 30-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 kwietnia 2011 rokuw sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 31-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 32-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2011 r. w spr.powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone i poufne w Urzędzie Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr 33-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 34-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 35a-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie celów i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr Or-120-3-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZałącznik Nr Or-120-3-2011 do Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice z 12 maja 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 maja 2011 r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa w ich nabycju przysłg. najemcom lokali.pdf

PDFZarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 maja 2011 r. w spr. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z zachowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu przysł. najemcom lokali.pdf

PDFZarządzenie Nr 37-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13.05.2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 38-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 39-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 40-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zębowice nieruchomości gruntowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 41-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 42-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz nadania Regulaminu pracy Komisji.pdf

PDFZarządzenie Nr 43-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 44-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44-2011 - Bilans.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44-2011 - Informacja dodatkowa.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44-2011 - Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

PDFZarządzenie Nr 45-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 46-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 47-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 48-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lipca 2011 roku w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.pdf

PDFZarządzenie Nr 49-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Knieja.pdf

PDFZarządzenie Nr 50-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kadłub Wolny.pdf

PDFZarządzenie Nr 51-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Radawie.pdf

PDFZarządzenie Nr 52-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Prusków.pdf

PDFZarządzenie Nr 53-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.pdf

PDFZarządzenie Nr 54-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Poczołków.pdf

PDFZarządzenie Nr 55-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Osiecko.pdf

PDFZarządzenie Nr 56-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 57-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 r..pdf

PDFZarządzenie Nr 58-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Knieja.pdf

PDFZarządzenie Nr 59-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.07.2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kadłub W..pdf

PDFZarządzenie Nr 60-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Radawie.pdf

PDFZarządzenie Nr 61-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Prusków.pdf

PDFZarządzenie Nr 62-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.07.2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska.pdf

PDFZarządzenie Nr 63-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25.07.2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Poczołków.pdf

PDFZarządzenie Nr 64-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Osiecko.pdf

PDFZarządzenie Nr 65-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lipca 2011 r. w spr. powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 66-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 67-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 68-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 69-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 70-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf

PDFZarządzenie Nr 71-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 sierpnia 2011 r. w spawie powołania urzędnika wyborczego - pełnomocnika do spraw wyborów.pdf

PDFZarządzenie Nr 72-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf

PDFZarządzenie Nr 73-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budzetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 74-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 75-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 76- 2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf

PDFZarządzenie Nr 77-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr 78-2011 Wójta Gminy Zębowice Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia z dnia 08 września 2011 roku w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i wyposażenia magazynów.pdf

PDFZarządzenie Nr 79-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw wyborów.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Zebowice z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji do unieważnienia pieczątek Sołeckich i przekazania unieważnionych pieczątek do Izby Pamięci.pdf

PDFZarządzenie Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

         PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

         PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80-2011Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

         PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

         PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.5.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej pieczęci i pieczątek urzędowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 81-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 82-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 83-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 84-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 85-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2011 roku w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr 86-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.09.2011 r. w spr. ustalenia ceny nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 86-2011 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oraz regulamin przeprowadzenia rokowań.pdf

PDFZarządzenie Nr 87-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 88-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zebowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 89-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 października 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 90-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 października 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarzadzenie Nr 91-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 października 2011 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 92-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 października 2011 roku w sprawie odwołania członka komisji wyborczej.pdf

PDFZarządzenie Nr 93-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 października 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 93-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 października 2011 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 94-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego i załącznik do zarządzenia.pdf

PDFZarządzenie Nr 95-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku spr. zasad nabycia na własność działki rolnej będących współwłasnością Andrzeja Wygonowski, Adeli Grzesik i Krystyny Wodarczyk.pdf

PDFZarzadzenie Nr 96-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2011 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarzadzenie Nr 97-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2011 roku w spr. zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf 

PDFZarzadzenie Nr 98-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2011 roku w spr. zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 99-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 października 2011 roku w spr. powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania pod nazwą odbudowa mostu nad rzeką Libawa w miejscowości Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr 100-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w planie w wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 101-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice, wykaz i ogłoszenie o przetargu.pdf

PDFZarządzenie Nr 102-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. powołania odbioru zadania pod nazwą remont budynku straży pożarnej w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or-120-6-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie opłat w związku z udostępnieniem informacji publicznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 listopada 2011 r..pdf

PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.120.7.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 listopada 2011 r..pdf

PDFZałącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa PEFS 2007 u Beneficjenta.pdf

PDFZarządzenie Nr 103-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 104-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr 105-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwaly budżetowej na 2012 rok.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały - projekt - dochody.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - projekt - wydatki.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały - projekt - wykaz inwestycji finansowych.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały - projekt - dochody z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały - projekt - wydatki administracji rządowej.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały - projekt - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały - projekt - ZGKiW.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFObjaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały - projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały - projekt - zbiorczo przedsięwzięcia, projekty, programy.pdf

PDFZarządzenie Nr 106-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 107-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 108-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 109 -2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego..pdf

PDFZarządzenie Nr 110-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 111-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 112-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 113-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 114-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 115-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 116-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, należności oraz aktywów i pasywów w drodze ich weryfikacji.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.9.2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr 117-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 118-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

 PDFZarządzenie Nr 119-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 120-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr 121-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2011 rok.pdf