Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał Rady Gminy 2014

 

Projekty uchwał II sesji na dzień 16 grudnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Zębowice do Zgromadzenia Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie składu osobowego komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i opieki społecznej.pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji budżetu i działalności finansowej....pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zębowice.pdf

PDFProjeku uchwały w sprawie składu osobowego komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publ..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

XLSZałącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Projekt inwestycji finansowanych z budżety gminy.xls

PDFZałącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

XLSZałącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok - Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy.xls

XLSZałącznik Nr 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.xls

PDFZałącznik Nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2015 rok.pdf

PDFMateriały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf

PDFUzasadnienie do Projektu uchwały budżetowej.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

 

Projekty uchwał XXXVII sesji na dzień 12 listopada 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji - Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową placów zabaw w Radawiu i Zębowicach objętej PROW.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

 

Projekty uchwał XXXVI sesji na dzień 29 października 2014 roku
 
 
Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 30 września 2014 roku
 

Projekty uchwał XXXIV sesji na dzień 10 lipca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności - Oleski Koszyk.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głuchołazy.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany bydżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały wpf.pdf

PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały wpf.pdf

 

Projekty uchwał XXXIII sesji na dzień 17 czerwca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do lat 3.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zębowice na lata 2014 -2017.pdf

Załącznik jest opublikowany na stronie www.zebowice.pl w Aktualnościach na dole strony - Więcej artykułów  - w artykule Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

 

Projekty uchwał XXXII sesji na dzień 29 kwietnia 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-273-2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przbudowę sali wiejskiej w Radawiu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie, nie narusza ustaleń studium.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf

PDFRozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFZałączniki do projektu uchwały + uzasadnienie.pdf

PDFRysunek Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Grzesik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Kubiciel.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-105-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Radawie na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XV-106-08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008-2014.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały - Plan Odnowy Miejscowości Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sowczycach.pdf

PDFUzasadnienie,.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizacje zadania w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

 

Projekty uchwał XXXI sesji na dzień 18 marca 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi + załącznik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę sali w Radawiu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej + załacznik.pdf

 

Projekty uchwał XXX sesji na dzień 4 lutego 2014 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zębowice.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Łąka 33.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - ul. Eichendorffa 1.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 6 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020.pdf

PDFPerojekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zębowice na 2014 rok.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 2014-01-28