Przejdź do treści strony WCAG

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 
        Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Aktami prawnymi w rozumieniu regulaminu są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady ustanawia akty prawa miejscowego.
       Projekty aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe referaty, a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu.
 
Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
1) oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
 
        W postaci zarządzeń wewnętrznych Wójt wydaje akta prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, które nie mają mocy przepisów gminnych.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z Sekretarzem, radcą prawnym, a także ze Skarbnikiem, jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.
Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy Zębowice w pok. nr 7, natomiast rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu prowadzony jest w pok. nr 9. Zbiór przepisów gminnych jest udostępniony do powszechnego wglądu.
 
Dostęp do uchwał i innych aktów prawnych podejmowanych przez Radę możliwy jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Włodarczyk
Data wytworzenia: 2011-08-09