Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - kadencja 2006-2010

 

                                             Rejestr aktów prawa lokalnego - kadencja 2006-2010


1.Uchwała Nr II-7-2006 z 04.12.2006 r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 89 z 13.12.2006 r.)

2.Uchwała Nr II-8-2006 z 04.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Nr 89 z 13.12.2006 r.)

3.Uchwała Nr III-16-2006 z 27.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok (Dz. Urz. Nr 56 poz.1769 z 26.07.2007 r.)

4.Uchwała Nr III-17-2006 z 27.12. 2006 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2006 rok (Dz. Urz. Nr 26 poz.1135 z 06.04.2007 r.)

 5.Uchwała Nr III-22-2006 z 27.12.2006 r. w sprawie ustalenia zasad określających niektóre zasady przyznawania nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Zębowice dodatków do wynagrodzenia i dodatków socjalnych w 2007 roku (Dz. Urz. Nr 7 poz.145 z 05.02.2007 r.)

6.Uchwała Nr V-26-2007 z 31.01.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 68 poz. 2081 z 19.09.2007 r.)

7.Uchwała Nr V-29-2007 z dnia 31.01.2007 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych (Dz. Urz. Nr 10 poz.325 z 14.02.2007 r.)

8.Uchwała Nr VI-31-2007 z 21.03.2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 rok (Dz. Urz. Nr 68, poz. 2082 z 19.09.2007 r.)

9.Uchwała Nr VI-32-2007 z 21.03.2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa (Dz. Urz. Nr 30 poz. 1265 z 23.04.2006 r.)

10.Uchwała Nr VII-41-2007 z 25.04.2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 rok (Dz. Urz. Nr 82 poz. 2518 z 12.11.2007 r.)

11.Uchwała Nr VIII-47-2007 z 11.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizacje inwestycji (Dz. Urz. Nr 60 poz. 1869 z 17.08.2007 r.)

12.Uchwała Nr IX-52-2007 z 22.08.2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 rok (Dz. Urz. Nr 97 poz. 3213 z 20.12.2007 r.)

13.Uchwała Nr IX-54-2007 z 22.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwał (Dz. Urz. Nr 67 poz. 1985 z 14.09.2007 r.)

14.Uchwała Nr X-64-2007 z 24.10.2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r. (Dz.Urz. Nr 24 poz. 834 z 07.04.2008r.)

15.Uchwała Nr X-67-2007 z 24.10.2007 r. w sprawie ustalenia opłat na świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Zębowice (Dz. Urz. Nr 92 poz. 3007 z 11.12.2007 r.) 

16.Uchwała Nr XI-70-2007 z 26.11.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 91 poz. 2969 z 10.12.2007 r.)

17.Uchwała Nr XI-71-2007 z 26.11.2007.r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 91 poz. 2970 z 10.12.2007 r.)

18.Uchwała Nr XI-72-2007 z 26.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Nr 91 poz. 2971 z 10.12.2007.r.)

19.Uchwała Nr XI-80-2007 z 26.11.2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych w ramach tej pomocy a także warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Nr 100 poz. 3324 z 28.12.2007 r.)

20.Uchwała Nr XI-81-2007 z 26.11.2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2007-2010 (Dz. Urz. Nr 16 poz. 471 z 04.03.2008 r.)

21.Uchwała Nr XII-90-2007 z dnia 19.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zębowice na 2008 rok (Dz. Urz. Nr 6 poz.176 z 29.01.2008 r.)

22.Uchwała Nr XIII-92-2008 z 30.01.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozłożenia na raty należności pieniężnych gminy oraz  jej jednostek organizacyjnycch do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Nr 18 poz. 536 z 12.03.2008 r.)

23.Uchwała Nr XIII-93-2008 z 30.01.2008 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu  gminy Zębowice podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. Urz. Nr 21 poz.681 z 21.03.2008 r.)

24.Uchwała Nr XV-10747-2008 z 23.04.2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 47 z 04.07.2008 r.)

25.Uchwała Nr XV-109-2008 z 23.04.2008 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. Urz. Nr 44 poz.1571 z 25.06.2008 r.)

26.Uchwała Nr XVII-125-2008 z 18.08.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Nr 99 poz. 2322 z 15.12.2008 r.)

27.Uchwała Nr XIX-143-2008 z 20.11.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice (Dz. Urz. Nr 6 poz. 99 z 04.02.2009 r.)

28.Uchwała Nr XIX-146-2008 z 20.11.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Nr 100 poz. 2363 z 16.12.2009 r.)

29.Uchwała Nr XIX-149-2008 z 20.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 93 poz. 2187 z 04.12.2008 r.)

30.Uchwała Nr XIX-150-2008 z 20.11.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty z tytułu posiadania psów (Dz. Urz. Nr 93 poz. 2188 z 04.12.2008 r.)

31.Uchwała Nr XXII-170-2009 z 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w gminie Zębowice (Dz. Urz. Nr 30 poz. 53 z 30.04.2008 r.)

32.Uchwała Nr XXII-173-2009 z 27.03.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościamu (Dz. Urz.  Nr 29 poz. 29 z 27.04.2009 r.)

33.Uchwała Nr XXVIII-207-2009  z 28.10.2009 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII-246-2006 RG Zębowice z 30.08.2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. Nr 95 poz.1334 z 12.11.2009 r.)

34.Uchwała Nr XXVIII-215-2009 z 28.10.2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Nr 109 poz.1649 z 16.12.2009 r.)

35.Uchwała Nr XXIX-216-2009 z 25.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 107 poz.1570 z 14.12.2009 r.)

36.Uchwała Nr XXXII-231-2009 z 22.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Nr 32 poz.454 z 18.03.2010 r.)

37.Uchwała Nr XXXIV-245-2010 z 28.04.2010 r. zmieniająca podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Nr 59 poz.797 z 01.06.2010 r.)

38.Uchwała Nr XXXVI-261-2010 z 25.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zębowice i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Nr 120 poz.1330 z 15.10.2010 r.)

39.Uchwała Nr XXXIX-274-2010 z 03.11.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz.  Nr 134 poz.1557 z 23.11.2010 r.)

40.Uchwała Nr XXXIX-275-2010 z 03.11.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz.  Nr 134 poz.1558 z 23.11.2010 r.)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Włodarczyk
Data wytworzenia: 2012-08-02