Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo lokalne - kadencja 2010-2014

         Rejestr aktów prawa lokalnego                                                                                                                                      Kadencja 2010-2014
 

1.Uchwała Nr II-17-2010 z 14.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 151 poz.1817 z 17.12.2010 r.)

2.Uchwała Nr II-18-2010 z 14.12.2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierające dane dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśniego (Dz. Urz. Nr 151 poz.1818 z 17.12.2010 r.)

3.Uchwała Nr III-21-2010 z 29.12.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2011 rok (Dz. Urz. Nr 49 poz.631 z 12.05. 2011r.)

4.Uchwała Nr IV-27-2010 z 27.01.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym (Dz. Urz. Nr 17 poz. 224 z 23.02.2011 r.)

5.Uchwała Nr IV-35-2011 z 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia uchwał w przedmiocie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa (Dz. Urz. Nr 20 poz. 250 z 28.02.2011 r.)

6.Uchwała Nr IV-36-2011 z 27.01.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 20 poz. 251 z 28.02.2011 r.)

7.Uchwała Nr V-42-2011 z 01.03.2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie nadania statutu sołectwa (Dz.Urz. Nr 58 poz..754 z 02.06.2011 r.)

8.Uchwała Nr V-51-2011 z 01.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kredytów wyboru inwestycji do finansowania (Dz. Urz. Nr 38 poz.492 z 14.04.2011 r.)

9.Uchwała Nr VI-67-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Osiecko (Dz. Urz. Nr 58 poz.755 z 02.06.2011 r.)

10.Uchwała Nr VI-68-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Poczołków (Dz. Urz. Nr 58 poz.756 z 02.06.2011 r.)

11.Uchwała Nr VI-69-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Siedliska (Dz. Urz. Nr 58 poz.757 z 02.06.2011 r.)

12.Uchwała Nr VI-70-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie połączenia sołectw Radawie i Łąka w sołectwo Radawie i nadania mu statutu sołectwa (Dz. Urz. Nr 58 poz. 758 z 02.06.2011 r.)

13.Uchwała Nr VI-71-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Knieja (Dz. Urz. Nr 58 poz.759 z 02.06.2011 r.)

14.Uchwała Nr VI-72-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Prusków (Dz.Urz. Nr 58 poz.760 z 02.06.2011 r.)

15.Uchwała Nr VI-73-2011 z 10.05.2011 w sprawie nadania statutu sołectwa Kadłub Wolny (Dz. Urz. Nr 58 poz.761 z 02.06.2011 r.)

16.Uchwała Nr VI-74-2011 z 10.05.2011 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Zębowice (Dz. Nr 58 poz.762 z 02.06.2011 r.)

17.Uchwała Nr VII-79-2011 z 14.06.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Zębowice (Dz. Urz. Nr 83 poz.1094 z 01.08.2011 r.)

18.Uchwała Nr VII-80-2011 z 14.06.2011 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych (Dz. Urz. Nr 77 poz.977 z 19.07.2011 r.)

19.Uchwała Nr VIII-91-2011 z 19.07.2011 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Nr 98 poz.1223 z 30.08.2011 r.)

20.Uchwała Nr VIII-92-2011 z 19.07.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Zębowice (Dz. Urz. Nr 83 poz.1095 z 01.08.2011 r.)

21.Uchwała Nr IX-96-2011 z 11.08.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Nr 98 poz.1224 z 30.08.2011 r.)

22.Uchwała Nr XI-104-2011 z 31.10.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 135 poz.1642 z 06.12.2011 r.)

23.Uchwała Nr XI-105-2011 z 31.10.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Nr 135 poz.1643 z 06.12.2011 r.)

 24.Uchwała Nr XI-106-2011 z 31.10.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr. 135 poz.1644 z 06.12.2011 r.)

25.Uchwała Nr XI-107-2011 z 31.10.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego (Dz. Urz. Nr 135 poz.1645 z 06.12.2011 r.)

26.Uchwała Nr XII-109-2011 z 01.12.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Nr 143 poz.1809 z 14.12.2011 r.)

 27.Uchwała Nr XII-110-2011  z 01.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dot. podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Nr 147 poz.1886 z 16.12.2011 r.)

28.Uchwała Nr XII-111-2011 z 01.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Nr 144 poz.1829 z 15.12.2011 r.)

29.Uchwała Nr XIII-114-2011 z 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2012 rok

30.Uchwała Nr XIV-126-2012 z 24.01.2012 r. zmiejająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz.  poz.265 z 17.02.2012 r.)

31.Uchwała Nr XV-142-2012 z 28.03.2012 r. w sprawie wymagań jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok  zwierzęcych i ich części na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz.547 z 10.04.2012 r.)

32.Uchwała Nr XV-143-2012 z 28.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zębowice w 2012 roku (Dz. Urz. poz.717 z 16.05.2012 r.)

33.Uchwała Nr XVI-155-2012 z 12.06.2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Kadłubie Wolnym Publicznego Przedszkola w Zębowicach (Dz. Urz. poz.940 z 03.07.2012 r.)

 34.Uchwała Nr XVII-157-2012 z 31.08.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice  (Dz. Urz. poz.1355 z 03.10.2012 r.)

35.Uchwała Nr XVII-161-2012 z 31.08.2012 r. w sprawie podziału Gminy Zębowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. poz. 1342 z 28.09.2012 r.)

36.Uchwała Nr XVIII-164-2012 z 31.08.2012 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Zębowice uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ich ustalania za usługi komunalne o chrakterze użyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach (Dz. Urz. Nr 1267 z 18.09.2012 r.)

37.Uchwała Nr XVIII-166-2012 z 23.10.2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz.  poz. 1709 z 30.11.2012 r.)

38.Uchwała Nr XVIII-167-2012 z 23.10.2012 r. w sprawie podziału gminy Zębowice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. poz.1604 z 19.11.2012 r.)

39.Uchwała Nr XVIII-169-2012 z 23.10.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz.118 z 11.01.2013 r.)

40.Uchwała Nr XVIII-170-2012 z 23.10.2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. poz.1527 z 05.11.2012 r.)

41.Uchwała Nr XVIII-171-2012 z 23.10.2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwościi i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz.1668 z 23.11.2012 r.)

42.Uchwała Nr XVIII-172-2012 z 23.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 1669 z 29.11.2012 r.)

 43.Uchwała Nr XIX-177-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystościi porządku na terenie gminy Zębowice (uchylona - nowa uchwała Nr XXI-191-2013)

44.Uchwała Nr XIX-178-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieliod właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 119 z 11.01.2013 r.)

45.Uchwała Nr XIX-179-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie szczegłółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych tych odpadów w zamian za uiszczoną przezwłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (Dz. Urz. poz. 662 z 07.03.2013 r.)

46.Uchwała Nr XIX-180-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych odwłascicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. poz. 290 z 24.01.2013 r.)

47.Uchwała Nr XIX-181-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zębowice, zagospodarowania tych odpadów oraz odpłatności za te usługi  ( uchlona uchwałą Nr XXII-198-2013 z 19.03.2013 r.)

48.Uchwała Nr XIX-184-2012 z 04.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok (Dz. Urz. poz. 448 z 11.02.2013 r.)

49.Uchwała Nr XXI-191-2013  z 12.02.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Zębowice (Dz. Urz. poz. 626 z 04.03.2013 r.)

50.Uchwała Nr XXII-197-2013 z 19.03.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2013 roku (Dz. Urz. poz. 1000 z 19.04.2013 r.)

51.Uchwała Nr XXII-200-2013 z 19.03.2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowo obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach (Dz. Urz. poz. 910 z 08.04.2013 r.)

52.Uchwała Nr XIII-208-2013 z 26.04.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informatyki, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu (Dz. Urz. poz.1329 z 06.06.2013 r.)

53. Uchwała Nr XXIV-212-2013 z 18.06.2013 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok (Dz. Urz. poz.1590 z 03.07.2013 r.)

54. Uchwała Nr XXIV-216-2013 z 18.06.2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. poz.1518 z 24.06.2013 r.)

55. Uchwała Nr XXIV-220-2013 z 18.06.2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zębowice oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. poz.1519 z 24.06.2013 r.)

56.Uchwała Nr XXV-223-2013 z 06.08.2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. poz.1829 z 08.08.2013 r.)

 57. Uchwała Nr XXVI-225-2013 z 10.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok (Dz. Urz. poz.1970 z 17.09.2013 r.)

58. Uchwała Nr XXVI-228-2013 r. z 10.09.2013 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice (Dz. Urz. poz.1971 z 17.09.2013 r.)

59. Uchwała Nr XXVI-230-2013 z 10.09.2013 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. Urz. poz.1972 z 17.09.2013 r.)

60. Uchwała Nr XXVII-233-2013 z 21.10.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok (Dz. Urz. poz. 2290 z 25.10.2013 r.)

 61.Uchwała Nr XXVIII-238-2013 z 26.11.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok (Dz. Urz. poz.2598 z 02.12.2013 r.)

62. Uchwała Nr XXVIII-241-2013 z 26.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2599 z 02.12.2013 r.)

63. Uchwała Nr XXVIII-242-2013 z 26.11.2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. poz. 2600 z 02.12.2013 r.)

64. Uchwała Nr XXVIII-247-2013 z 26.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. poz. 2601 z 02.12.2013 r.)

65. Uchwała Nr XXIX-248-2013 z 17.12.2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok  (Dz. Urz. poz. 2849 z 20.12.2013 r.)

66. Uchwała Nr XXIX-251-2013 z 17.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz. 2850 z 20.12.2013 r.).

67. Uchwała Nr XXX-255-2014 z 04.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 r.(Dz. Urz. poz.. 407 z 10.02.2014 r.)

68. Uchwała Nr XXX-261-2014 z 04.02.2014 r. w sprawie ustalania górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych (Dz. Urz. poz. 408 z 10.02.2014 r.)

69. Uchwała Nr XXX-263-2014 z 04.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (Dz. Urz. poz. 409 z 10.02.2014 r.)

70. Uchwała Nr XXX-264-2014 z 04.02.2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 (Dz. Urz. poz. 410 z 10.02.2014 r.)

 71.Uchwała Nr XXXI-270-2014 z 18.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 r. (Dz. Urz. poz. 829 z 21.03.2014 r.)

72.Uchwała Nr XXXI-274-2014 z 18.03.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2014 roku (Dz. Urz. poz. 830 z 21.03.2014 r.

73.Uchwała Nr XXXI-275-2014 z 18.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-167-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23.10.2012 roku (Dz. Urz. poz. 831 z 21.03.2014 r.)

74.Uchwała Nr XXXII-277-2014 z 29.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz.1235 z 06.05.2014 r.)

75.Uchwała Nr XXXII-289-2014 z 29.04.2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie (Dz. Urz. poz. 1324 z 13.05.2014 r.)

76. Uchwała Nr XXXIII/293/2014 z 17.06.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz.1558 z 23.06.2014 r.)

77.Uchwała Nr XXXIV/298/2014 z 10.07.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz.1808 z 14.07.2014 r.)

78.Uchwała Nr XXXV/305/2014 z 30.09.2014 r.  w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz. 2244 z 09.10.2014 r.)

79.Uchwała Nr XXXVI/309/2014 z 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok (Dz. Urz. poz. 2409 z 05.11.2014 r.)

80.Uchwała Nr XXXVI/314/2014 z 29.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. poz. 2410 z 05.11.2014 r.)

81.Uchwała Nr XXXVI/315/2014 z 29.10.2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej (Dz. Urz. poz. 2411 z 05.11.2014 r.) 

 

Powyższe uchwały Rady Gminy opuplikowane zostały poniżej prawa lokalnego w dziale AKTY PRAWNE oraz w dzienniku  urzędowym województwa opolskiego.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Włodarczyk
Data wytworzenia: 2012.06.01