Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW GOSPODARCZYCH

Decyzje lokalizacyjne.

 
 Decyzje środowiskowe.
 
 
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 

 Wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
 
Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłata planistyczna tzw.renta planistyczna.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.8.2013.pdf

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.9.2013.pdf

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub użytkowanie wieczyste.pdf

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.10.2013.pdf

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub na użytkowanie wieczyste,.pdf

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

PDFKarta usługi - ROG.0143.11.2013.pdf

PDFWniosek.pdf

Wnioski do sprzedaży lub nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.12.2013.pdf

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.13.2013.pdf

PDFWniosek.pdf

Wnioski o sprzedaż lub nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.14.2013.pdf

Zamiana nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.15.2013.pdf

Podział nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.16.2013.pdf

PDFWnioski o podział nieruchomości.pdf

 Wydzierżawienie gruntów komunalnych, użyczenie nieruchomości komunalnych.

PDFKarta usługi - ROG.0143.17.2013.pdf

PDFWnioski o podział nieruchomości.pdf

Rozgraniczenie nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.18.2013.pdf

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawców.pdf

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawcy.pdf

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

PDFKarta usługi - ROG.0143.19.2013.pdf

PDFWniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.pdf

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.20.2013.pdf

PDFPodanie + oświadczenia.pdf

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

PDFKarta usługi - ROG.0143.21.2013 + wniosek.pdf

Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.22.2013.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku mieszkalnego.pdf

Nadanie nazwy ulicy publicznej lub placu publicznego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.23.2013.pdf

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.24.2013.pdf

Wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego przeznaczenie terenu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.25.2013.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFWniosek o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFWniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospoodarowania przestrzennego.pdf

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.26.2013.pdf

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.pdf

Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

PDFKarta usługi - ROG.0143.27.2013.pdf

Wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów na obszarze NATURA 2000.

PDFKarta usługi - ROG.0143.28.2013.pdf

 

Karty usług o numerach 22-27 dotyczą działalności gospodarczej.

Aktualną instrukcję wypełniania wniosku CEIDG-1 można pobrać ze strony www.ceidg.gov.pl - zakładka Formularze i instrukcje.

DOCEwidencja działalności gospodaczej - informacja.doc

Wzory wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -  CEIDG

PDFCEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w1.7_2016-05-13.pdf

PDFCEIDG-MW_w1.7_2016-05-12.pdf 

PDFCEIDG-PN_w1.7_2016-05-12.pdf 

PDFCEIDG-POPR_w1.7_2016-05-12.pdf 

PDFCEIDG-RB_w1.7_2016-05-12.pdf 

PDFCEIDG-RD_w1.7_2016-05-16.pdf 

PDFCEIDG-SC_w1.7_2016-05-13.pdf
 

22. Wpis do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

PDFKarta usług Nr ROG-22.pdf

23. Zgłoszenie informacji o wykreśleniu wpisu w CEIDG.  

PDFKarta usług Nr ROG-24.pdf

24. Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. 

PDFKarta usług Nr ROG-25.pdf

25. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej.

PDFKarta usług Nr ROG-26.pdf

26. Zmiana we wpisie w CEIDG. 

PDFKarta usług Nr ROG-27.pdf

27.Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.  

PDFKarta usług Nr ROG-23.pdf

PDFPodanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do CEIDG.pdf

 

28. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 
Zawierając umowę z młodocianym pracownikiem każdy pracodawca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy.
 
Pracodawca nie jest zobowiązany wypełniać części B wniosku dotyczącej sytuacji ekonomicznej.
 
29. Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 PDFKarta usług Nr ROG-29.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Pułanecka, Edmund Langosz, Krystyna Pieprzyca, Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2011.11.10