Przejdź do treści strony WCAG

Przetarg na budowę i remont dróg


 

 

Zębowice: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny oraz remont drogi wewnętrznej w Zębowicach

Numer ogłoszenia: 287328- 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, fax 077 4216076 w. 36.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny oraz remont drogi wewnętrznej w Zębowicach

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę i remont dróg dojazdowych i wewnętrznej.

 1. Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny dz. Nr 673, 760 obręb Kadłub Wolny.

 2. Remont drogi wewnętrznej ul. Prosta w Zębowicach.
  Konstrukcja dróg :
  1 profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej lub korytowanie pod podbudowę,
  2 podbudowa z warstwy tłucznia łamanego bazaltowego,
  3 warstwa wiążąca i ścieralna lub nowa nawierzchnia z asfalto-betonu standardu drugiego - zgodnie z dokumentacją projektową,
  4 wykonanie zjazdów z drogi,
  5 wykonanie oznakowania pionowego dróg.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.24-4, 45.23.31.23-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.11.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: 6000 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

 1. zrealizowali w ostatnich 5 latach co najmniej 2 zamówienia na budowę, przebudowę lub remont dróg o wartości min. 200 000 zł każde, potwierdzone dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie,

 2. dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w specjalności drogowej oraz należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 • posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100.000 PLN,

 • posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Wypełniony załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

2. oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika).

3.Oswiadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ( jeżeli oferta składana jest wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów).

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada lub dysponuje wykonawca.

7. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia 100 000 zł.

9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości j.w.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć:

 • pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 • wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

 • oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Kopia dowodu wniesienia wadium.

12. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: nie dotyczyIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zebowice.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2 46-048 Zębowice pok. Nr 15


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Zębowicach.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

PDFSIWZ.pdf

JPEGPrzedmiar robót ul.Prostej w Zębowicach.jpeg

PDFPrzedmiar robót Kadłub Wolny 2.pdf

PDFSpecyfikacja Kadłub Wolny.pdf

PDF01.PDF

PDF02.PDF

PDF03.PDF

PDF04.PDF

PDF05.PDF

PDF06.PDF

PDF07.PDF

PDF08.PDF

PDF09.PDF

PDF10.PDF

PDF11.PDF

PDF12.PDF

PDF13.PDF

PDF14.PDF

PDF15.PDF

PDF16.PDF

PDF17.PDF

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zębowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Daria Czaja
Data wytworzenia: 2009-08-20