Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

nowa podstrona, dodana 2009-09-11
 

Zębowice, dnia 11.09.2009r

 

 

 

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

   Roboty budowlane    X                        Dostawy                                         Usługi         

1. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa

Gmina Zębowice

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

p. Maria Batkowska

Adres

Ul. Murka 2

Kod pocztowy

46 - 048

Miejscowość

Zębowice

Województwo

opolskie

Telefon

( 077 ) 42 16 076

Faks

( 077 ) 42 16 076

 

2. publikacja ogłoszenia :

·    w Biuletynie Zamówień Publicznych                   x

 

Numer ogłoszenia 

Nr 287328 - 2009   z  dnia  20.08.2009r

 

3. Nomenklatura

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia

45.23.31.20-6,   45.23.31.24-4,   45.23.31.23-7

 

4. Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny oraz remont drogi wewnętrznej w Zębowicach

 

 

5. Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

x

Przetarg ograniczonyNegocjacje bez ogłoszeniaZ wolnej rękiLicytacja elektronicznaDialog konkurencyjnyZapytanie o cenęNegocjacje z ogłoszeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

 

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

cena 100 %

 

 

1

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

100

 

 

100

 

 

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Nazwa wykonawcy

REMOST Z .Mrozek, H. Mrozek

, K. Mrozek  Spółka Jawna

 

 

Adres

Ul. Wielkie Przedmieście 26

Kod pocztowy

46-300

Miejscowość

Olesno

Województwo/Kraj

opolskie/Polska

Telefon

 034 3583242

Faks

034 3583244

Cena wybranej oferty

299 614,26 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty :

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami SIWZ. Jedyna złożona oferta.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zębowice dnia 11.09.2009r,

Zamieszczono na stronie internetowej www.zebowice.biuletyn.info.pl   oraz www.zebowice.pl   dnia 11.09.2009r

 

8. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

nie dotyczy

9. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

nie dotyczy

 

Otrzymują do wiadomości :

 

1.      REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna

      46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 11.09.2009 r.