Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie

 

Zębowice:

Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w roku 2011

 

Numer ogłoszenia: 404416 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010

 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice , ul. Murka 2, 46-048 Zębowice,

 woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących

własnością Gminy Zębowice w roku 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością

Gminy Zębowice:
a)     olej napędowy – ON - - 30 000 l,
b)    benzyna bezołowiowa E-95 – 2000 l.

Zamówienie będzie realizowane w dni powszednie i święta w stacji paliwowej poprzez tankowanie pojazdów,

 których wykaz będzie integralnym załącznikiem do umowy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.1) WADIUM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.2) ZALICZKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

 SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający zezwolenie uprawniające do

wykonywania działalności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.3) Potencjał techniczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nie określa się minimalnych standardów - spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

 WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- koncesję, zezwolenie lub licencję

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynagrodzenie za dostarczone paliwo będzie zmieniane na bieżąco na podstawie ceny ogłaszanej przez producenta,

którego dystrybutorem jest Wykonawca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 www.zebowice.pl, www.zebowice.biuletyn.info.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Zębowicach

46-048 Zębowice ul. Murka 2, pok. Nr 15.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, 46-048 Zębowice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy

 udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

 być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              Wójt Gminy Zębowice

 

 

 PDFSIWZ paliwo 2010.pdf

 PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej-TABLICA OGŁOSZEŃ.pdf

 
  

Podmiot udostępniający: UG Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2010 -12-10