Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z 2016 roku

PDFUchwała Nr X-76-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (23,56KB)
PDFUchwała Nr X-77-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.pdf (20,42KB)

     PDFZałącznik do uchwały Nr X-77-2016.pdf (45,96KB)

PDFUchwała Nr X-78-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.pdf (21,82KB)

    PDFZałącznik do uchwały Nr X-78-2016.pdf (55,26KB) 

PDFUchwała Nr X-79-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola.pdf (32,75KB)
PDFUchwała Nr X-80-2016 Rady Gminy Zębowice z 27.01.2016 r. w spr. poparcia Apelu Sejmiku Woj.Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie - wspłóprowadzenie Muzeum Jeńców Woj.pdf (33,60KB)
PDFUchwała Nr X-81-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf (28,14KB)

    PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - aktualna.pdf (848,57KB)
    PDFZałącznik Nr 1 - Diagnoza sytuacji gminy.pdf (2,05MB)
    PDFZałącznik Nr 2 - Prognoza odziaływania Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na środowisko.pdf (676,73KB)

PDFUchwała Nr X-82-2016 Rady Gminy Zębowice z 27.01.2016 r. w spr.wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Zębowice do realizacji w ramach partnerstwa przdsięwzięcia Pow. Oleskiego - Przebudowa drogi pow..pdf (44,71KB)
PDFUchwała Nr X-83-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Zębowice.pdf (23,92KB)
PDFUchwała Nr X-84-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (24,98KB)

PDFUchwała Nr XII-85-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (167,21KB)
PDFUchwała Nr XII-86-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (179,72KB)
PDFUchwała Nr XII-87-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31marca 2016 r. w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego - ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zębowice.pdf (123,95KB)
PDFUchwała Nr XII-88-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości + uzasadnienie.pdf (271,39KB)
PDFUchwała Nr XII-89-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku.pdf (332,77KB)
     PDFZałącznik do uchwały Nr XII-89-2016.pdf (233,60KB)

PDFUchwała Nr XIII-90-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.pdf (88,71KB)

PDFUchwała Nr XIII-91-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 r + załacznik..pdf (291,54KB)

PDFUchwała Nr XIII-92-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (159,22KB)

PDFUchwała Nr XIII-93-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zębowice + załącznik.pdf (228,17KB)

PDFUchwała Nr XIII-94-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (101,67KB)

PDFUchwała Nr XIII-95-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.pdf (451,52KB) 

PDFUchwała Nr XIII-96-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (96,72KB)

PDFUchwała Nr XIII-97-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania oodpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf (109,30KB)

PDFUchwała Nr XIII-98-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.pdf (101,02KB)

PDFUchwała Nr XIII-99-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie kontynuacji dzierżawy + załącznik.pdf (397,92KB) 

PDFUchwała Nr XIII-100-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.pdf (89,34KB) 

PDFUchwała Nr XIII-101-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie członkostwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania - Opolszczyzna.pdf (97,07KB) 

PDFUchwała Nr XIII-102-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej z Powiatem Oleskim zadania - budowa ścieżki pieszo-rowerowej.pdf (90,83KB)

PDFUchwała Nr XIII-103-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice + załącznik.pdf (167,57KB)

PDFUchwała Nr XIII-104-2016 Rady Gminy Zębowice w sprawie skargi na dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach + załącznik.pdf (165,39KB)

PDFUchwała Nr XIII-105-2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice + załącznik.pdf (165,59KB)

PDFUchwała Nr XIV.106.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany bużdetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (116,57KB)

PDFUchwała Nr XIV.107.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (182,29KB)

PDFUchwała Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf (12,76MB)

PDFUchwała Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice + załącznik.pdf (2,81MB)

PDFUchwała Nr XIV.110.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice.pdf (1,99MB)

PDFUchwała Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice + załącznik.pdf (243,25KB)

PDFUchwała Nr XIV.112.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych + załączniki.pdf (452,61KB)

PDFUchwała Nr XV.113.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf (100,27KB)

PDFUchwała Nr XV.114.2016 Rady Gminy Zebowice z dnia 27 wrzesnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok..pdf (248,91KB)

PDFUchwała Nr XV.115.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice - jako Partner - do projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnej...pdf (123,84KB)

PDFUchwała Nr XV.116.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie intencji udzielania pomocy finansowej lub rzeczowej Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zębowice.pdf (101,81KB)

PDFUchwała Nr XV.117.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf (103,39KB)

PDFUchwała Nr XVI.118.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Gminy Zębowice + załącznik.pdf (190,79KB)

PDFUchwała Nr XVI.119.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.113.2016.pdf (105,70KB)

PDFUchwała Nr XVI.120.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (114,25KB)

PDFUchwała Nr XVI.121.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (110,11KB)

PDFUchwała Nr XVI.122.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (111,33KB)

PDFUchwała Nr XVI.123.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę + załącznik.pdf (361,40KB)

PDFUchwała Nr XVI.124.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zębowice.pdf (305,07KB)

PDFUchwała Nr XVI.125.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie poparcia apelu Gmin.pdf (98,84KB)

PDFUchwała Nr XVII.126.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2016 rok.pdf (110,30KB)

PDFUchwała Nr XVII.127.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (472,27KB)

PDFUchwała Nr XVII.128.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (102,83KB)

PDFUchwała Nr XVII.129.2016 Rady Gminy Zebowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (107,30KB)

PDFUchwała Nr XVII.130.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok + załączniki.pdf (3,11MB)

PDFUchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (545,12KB)

PDFUchwała Nr XVII.132.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Łąka.pdf (100,00KB)

PDFUchwała Nr XVII.133.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Zębowice ul. Murka.pdf (100,17KB)

PDFUchwała Nr XVII.134.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego - Zębowice ul. Eichendorffa.pdf (100,59KB)

PDFUchwała Nr XVII.135.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka + załącznik.pdf (213,81KB)

PDFUchwała Nr XVII.136.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę.pdf (102,07KB)